Graveyard database (K-Z)

For recommended changes please email us on: info@ksijdar.org

Kahirunbai Abbas Ali Dawood L -143 23.JAN.1998
Kaneez-e-Zainab Mahershah Al Jaffery D/O Ladha Damji) D-073 1.JUN.1944. 08.FEB .2008.
Kaniz-e-Sayyedabai Raza Hussein Shivji B-034 08.MAR.1988. 06.AUG.2006.
Kaniz-e-Sukainabai Hassanali Juma V – 034 28.RAJAB.1430
Kaniz-e-Zahrabai Y. Moledina V – 088 20.SEP.1983
Kanizbai Abbas Merali H – 124 16.NOV.2003
Kanizbai Abdallah M. Haji F – 016 19.NOV.1940 04.MAY.2005
Kanizbai Anwer Moledina H – 094 01.NOV.1947 29.NOV.2009
Kanizbai Azad J. Karim (Posta) O-063 14.SEP.1990
Kanizbai G.R. Dhalla P – 049 1935 1977
Kanizbai Hassan A.K. Najafi C-063 10.NOV.2013.
Kanizbai Ismail Meghji F – 036 12.DEC.1935 10.APR.2009
Kanizbai Jaffer Khamis Damji V – 074 17.NOV.1983
Kanizbai Kassim Shivji I – 008 26.APR.2010
Kanizbai Muslim Gulamali K – 079 01.JUN.1935 17.JAN.1998
Kanizbai Mustafa Kanji K – 037 24.JUN.1987
Kanizbai Rajabali Nasser T – 071 1920 17.MAY.1982
Kanizbai Yusuf Ahmed Datoo R – 095 7.JAN.2013
Kanize Fatemabai F. Remtulla H – 030 13.DEC.2003
Kanize Fatemabai Gulamhussein Datoo F – 006
Kanize Zahrabai M.R. Ismail E – 096 25.NOV.2010
Kanize Zehra Habib Sheriff S – 063 04.MAR.1986
Karmali Fazal Gulam Hussein H – 005 12.MAY.1971
Kassamali   Somji   (HAKIM)
Kassamali  Bhimji A – 056 30.JUL.1969.
Kassamali  Gulamhussein Remtulla (Kigoma Walla) A – 067 01.JAN.1934. 05.JUN.1987.
Kassamali  J. Khimjee. C-019 10.MAY.1930. 17.DEC.2006.
Kassamali Abdullah Mohamed Haji D-061 23.NOV.1939. 30.MAY.1997.
Kassamali Abdulrasul Khalfan O-085 04.MAR.1911 23.SEP.1975
Kassamali Bader F – 021 25.DEC.2003
Kassamali Datoo F – 061 04.JAN.2003
Kassamali Esmail Jivraj P – 020 03.JUL.1912 18.AUG.1974
Kassamali Fazal Karmali V – 114  18.NOV.1912 08.NOV.1993
Kassamali Gulamhussein Pardhan V – 123 12.FEB.1993
Kassamali Gulamhussein Peera Ukera O-086 09.DEC.2011
Kassamali Hussein Dewji E – 128 31.OCT.1996
Kassamali Issa Hasham D-107 19.SEP.1995.
Kassamali Jivraj F – 024 26.JUN.1954
Kassamali Merali Dharamsi Bharwani L -145 23.JUL.1991
Kassamali Mohamedhusein Versi I – 082 18.FEB.1936 26.SEP.2006
Kassamali Moledina Manji M – 001 27.JAN.1924 04.FEB.1994
Kassamali Nasser Walji L – 030 1900 24.MAY.1989
Kassamali Rashid Mohamed V – 058 27.JUL.1939 25.AUG.2009
Kassamali Shariff Khimji H – 125
Kassambhai Walli Mithani J – 045
Kassim  Nassor  Said B-100 1940 08.AUG.1972.
Kassimabbas Razahussein H. Punjani H – 015 14.NOV.1973 15.MAR.1999
Kassim Ali Dhalla Jaffer U – 006 1922 24.MAR.1998
Kassim Ashrafali Hasham Sachoo V – 086 01.JAN.1952 05.JUN.1983
Kazim Mohammed Hussein Ali Nathoo T – 009 1977 01.NOV.1992
Kazim Murtaza Mulji T – 083 26.JUN.1978 14.DEC.1984
Kermalli Jessa V – 067 05.AUG.1994
Khadijabai  Suleiman Rattansi O-014 1952
Khadijabai Mohamedali Kara O-098 15.APR.1978
Khadijabai Ramzanali Bhojani E – 087 10.FEB.1986
Khairoonbai  Mohamed  Sachedina C-040 23.MAY.1937. 19.JUN.2009.
Khairoonbai Abbas Mohamed Taki  Ali Pira Daughter of Hassanali  Shermohamed Sajan A – 102 13.JUL.1972.
Khairoonbai Abdulkarim Jaffer Dewji C-072 1920 24.MAY.2006.
Khairoonbai Abdulrasul Alidina (Pangani) L -126
Khairoonbai G.A. Lalji (Yawar) N – 005 03.MAY.2001
Khairoonbai Gulamhussein Fazal Visram D-019 17.MAR.2011.
Khairoonbai Haiderali  Alidina C-053  13.OCT.1936 7.OCT 2013
Khairoonbai Mohamedali Habib A – 026 05.JUN.2010.
Khairoonbai Mohamedraza R.H.K. Damji R – 006 03.MAY.2002
Khairoonbai Mustafa Bhalloo U – 059 22.SEP.2006
Khairoonbai R. Khimji V – 124 16.MAR.1992
Khairoonbai Yusuf Versi F – 113 22.AUG.1993
Khairoonnisabai H. Allarkhia S – 067 1906 05.DEC.1980
Khairoonnissabai G.Jaffer Musa Virji C-009 02.FEB.2002.
Khairrunissabai Anverali Manekia S – 053 14.MAR.2010
Khairunbai A.P Virji D/O Rajabali Alidina G – 024 23.JUN.1913 06.FEB.1981
Khairunbai Abulrasul Peera Champsi V – 147 03.JUL.1990
Khairunbai Gulamhussein I – 015 20.OCT.1996
Khairunbai Habib A. Mulji T – 079 1940 07.SEP.2005
Khairunbai Nisar Hussein Chandoo S – 023 03.JUL.1999
Khairunbai Pyarali Ladha S – 081 22.MAR.1944 1983
Khairunbai Shariff Meghji I – 106 26.MAY.1992
Khairunisabai Habib Gulamhussein Dossa R – 054 1937 08.AUG.1978
Khairunissabai Alibhai Giga M – 050 15.JUN.1935 07.APR.2009
Khairunnisabai  H. J. Kermali C-059 12.JUN.1937. 27.APR.2000.
Khairunnissabai Mohamedali Khanji C-027 1916 30.SEPT.1997.
Khairunnnisa Mohamed Abdallah Khimji F – 051 14.APR.1992
Kharo Kasamali Dhala S – 060 21.AUG.1996
Khatijabai A. H. Jaffer T – 026 01.FEB.1926 09.AUG.2008
Khatijabai Abdulrasul Versi I – 087 MAY.1935
Khatijabai Ahmed Walji( Masi Khatija Bimadebe) K – 006 1980
Khatijabai Ali Dawood C-129 24.MAR.1974.
Khatijabai Ebrahim Bhanji L – 020 16.MAY.1989
Khatijabai Fazal Kassam Chandoo R – 041 22.APR.1978
Khatijabai Gulam Hussein Abdallah I – 005
Khatijabai Gulamhussein Hasham A – 020 1928 27.AUG.2010.
Khatijabai Haji Juma Moledina J – 088 07.NOV.1997
Khatijabai Kanji Mulji K – 032 24.DEC.1988
Khatijabai Kassamali Bhimji A – 105 01.DEC.1982.
Khatijabai Kassamali Mohamed Allarkhia Q – 021 26.FEB.1987
Khatijabai M. Chandoo O-082 26.OCT.1935 08.FEB.2002
Khatijabai Mohamed T – 020 29.APR.1980
Khatijabai Mohamed Abdulla Nasser D/O Habib Gulamhussein Karani A – 045 10.JAN.2011.
Khatijabai Mohammed Hussein J. Ghanji A – 014 15.JUN.2004.
Khatijabai Noor  Mohamed Ramji A – 100 20.JAN.1974.
Khatijabai Saleh Lalji  (Maa Bibi) A – 106 1973
Khatijabai Salehmohamed Jaffer Merali R – 063 11.AUG.1978
Khatijabai Sherali Dhalla H – 069 02.DEC.1987
Khatoonbai  Ali Jivraj B-108 1991
Khatoonbai Fidahussein Juma Moledina T – 048 22.SEP.2004
Khatoonbai G.N. Deedhar V – 108 09.FEB.1988
Khatoonbai Hassanali Esmail O-068 10.JAN.2002
Khatoonbai M. A. Bhaloo M – 072 08.JUN.1975
Khatoonbai Mohamedhusein Fidahusein Manji E – 121 03.OCT.1944 16.MAY.1996
Khatoonbai Pyarali Manji Walli K – 072 06.JUN.2012
Khatoonbai Suleiman  Dungersi D-035 10.NOV.1988.
Khatunbai Ahmed Ladha J – 084 AUG.1992
Khatunbai G.S Mohamed G – 022 28.MAY.2003
Khatunbai Hamzaali Noormohamed S – 071 18.JAN.1994
Khatunbai Mohamedali Hasham R – 073 28.NOV.1928 22.JUN.2004
Khatunbai Rashid Alarakhia (S .S. Alarakhia) C-062 1924 18.DEC.2004.
Khairunnisabai Moledina Jaffer C-005 04.JAN.1929. 14.FEB.2006.
Khurshid Mustafa D/O Gulamhussein Ali Lalji (Mamadi) K – 042 24.SEP.1965 20.APR.1983
Kubrabai Gulam Hussein Ismail I – 041 08.NOV.2012
Kulsum Hassan Ali Jaffer Somji D/O Haji Dharamsi Ghangji I – 072 1925 21.MAR.1991
Kulsumbai F – 087 31.OCT.2010
Kulsumbai  Gulamali  Moledina C-025 05.FEB.1969.
Kulsumbai  Jiwan Q – 051 26.NOV.1977
Kulsumbai  Karim Chatoo C-124
Kulsumbai  Mohammed Taki B-094 28.MAR.1947. 04.MAY.2006.
Kulsumbai  Shiraz Moledina D-045 1953 2005
Kulsumbai (nanimaa) D.O Jaffer M Hirji W.o  Abdulrasul  M Chatoo D-064 27.AUG.1953.
Kulsumbai Abdulhussein Alidina V – 057 07.FEB.1983
Kulsumbai Abdulrasul Ali Nanji C-003 1917 28.SEP.1989.
Kulsumbai Abdulrasul Haji Juma F – 057 07.MAY.1990
Kulsumbai Ahmed  Dawood  (Chachimaa) C-122 25.DEC.1989.
Kulsumbai Ahmed Datoo O-073 34.JAN.1975
Kulsumbai Ahmed Nanji Kara F – 095 28.OCT.1983
Kulsumbai Alidina Esmail G – 021 06.NOV.1971
Kulsumbai Amirali Rahim U – 001 08.APR.1918 04.DEC.1985
Kulsumbai Chirag Virji Walji H – 059 26.AUG.2001
Kulsumbai Dhanji Jivraj K – 081 16.APR.2002
Kulsumbai Fakir Bandali N – 056 1988
Kulsumbai Fazal H. Bhanji (Wife of Akbar H. Babul) M – 010 07.APR.1954
Kulsumbai G. Bhimji Q – 011 10.NOV.1974
Kulsumbai Gulamabbas Dewji T – 092 07.JAN.2007 07.JAN.2007
Kulsumbai Gulamali G – 032 1926 2005
KulsumbaI Gulamhussein Dharamsi E – 120 07.JUL.1995
Kulsumbai Gulamhussein Rehmtulla T – 030 16.APR.1980
Kulsumbai Habib Allarakhia G – 059 AUG.1968
Kulsumbai Habib H. Hasham R – 046 22.JUL.1997
Kulsumbai Haji  Abdullah Khimji D-102  1899 12.SEP.1976.
Kulsumbai Haji Hussein .H. Bhanji (Mogadishu) K – 031 31/05/1905 13.OCT.2003
Kulsumbai Haji Pirmohamed H – 115 1930 1992
Kulsumbai Hassanali l Lalji O-022 04.JAN.1991
Kulsumbai Hassanali Alibhai Mandan N-030 15.JAN.1923 26.SEP.2002
Kulsumbai J. Karim Khatau E – 034 13.MAR.2002
Kulsumbai Jafferali Sachoo (Bai Toti) G – 029 20.MAY.1932 10.JUN.2005
Kulsumbai Kassam Ali Bhimji Nayani U – 066 16.JUL.1981
Kulsumbai Kassam Ghanji A – 046 1930 20.NOV.2005.
Kulsumbai Kassamali Poptani G – 050 1917 09.NOV.1987
Kulsumbai Ladhu Ebrahim F – 096 24.APR.1998
Kulsumbai M  Sumar A – 098 14.OCT.1990.
Kulsumbai M Saleh S  Versi D/O G. V.  Khatau  (Zanzibar) 22.AUG.1913. 18.MAR.1989
Kulsumbai M. Chatoo M – 023 06.FEB.1930 12.NOV.2008
Kulsumbai M.A. Khimji K – 058 1908 02.JAN.1934
Kulsumbai M.G. Juma R – 037 29.NOV.1915 09.JUL.1982
Kulsumbai Moahmedali A. Somji H – 087 21.MAY.1971
Kulsumbai Mohamed Ebrahim Jivraj K – 073 15.OCT.1999
Kulsumbai Mohamed Hasham Nanji Miyani U – 098 21.OCT.1983
Kulsumbai Mohamed Taqi   Ali Nathoo G – 079 28.JUL.1997
Kulsumbai Mohamedali Gulamhussein J – 004 28.FEB.2009
Kulsumbai Mohamedali Versi E – 063 1914 17.JUN.2006
Kulsumbai MohamedTaki Esmail T – 042 1922 21.JAN.1981
Kulsumbai Muhammed Manji P – 044 1903 1977
Kulsumbai Mukhtarali Hasham Murji P – 037 24.DEC.2006
Kulsumbai Mulla Yusuf Chandoo (Tanga) J – 013 24.JUL.2009
Kulsumbai Musa G. Dhalla U – 089 01.DEC.1984
Kulsumbai Nasser Lila E – 003 25.SEP.1978
Kulsumbai Peera Champsi K – 095 08.SEP.1973
Kulsumbai Rajabali Nasser Ratansi K – 052 1915 (Kilwa) 18.SEP.1981
Kulsumbai Rashid Top G – 031 1926 09.DEC.2009
Kulsumbai Somji Tarmohamed R – 076 10.SEP.1981
Kulsumbai Suleiman Dalali E – 059
Kulsumbai Suleiman Rajabali Meghji H – 038 30.JUN.2005
Kulsumbai Y. Hasham K – 092
Kulthumbai Yusuf Shiwji U – 051 25.SEP.1941 23.DEC.1997
Kurban Mohamed Hussein Saleh Lakha E – 069 25.MAR.1937 09.JAN.2006
Kursumbai M.F. Rashid I – 062 27.FEB.1976
Labai Haji Mohamedali Maskati D-005 31.OCT.1958.
Lailabai A. G. Khalfan U – 046 05.MAY.1984
Lailabai Bashir Kassamali Habib C-137 20.JUL.1999.
Lailabai Gulamali Damji H – 017 16.MAY.1934 10.DEC.2009
Lailabai Gulamhussein Ali Wali Mithani U – 044 21.DEC.1982
lailabai Hussein Ahmed E – 100 04.OCT.2013
Lailabai Imtiyaz Gulamali Remtulla F – 070 15.MAY.1951 17.APR.2001
Lailabai Mohamed Fazal Kassam E – 052 15.JAN.1934 27.MAY.2001
Lailabai Mohammedali  Gulamali A – 037
Lailabai Nasserali Merali Hussein G – 009
Lailabai Taki Kassam Kheraj H – 091 12.NOV.1994
Laylabai Dostomohamed Dungersi Q – 028 18.FEB.1970
Leilabai  Hussein Dewji R – 026 22.SEP.2002
Leilabai Akberali Hassanali Gangji L – 033 30.JUL.2003
Leilabai Gulamabbas Nasser Virji I – 033 19.SEP.1989
Leilabai Habib Peera Khataw J – 062 20.OCT.1972
Leilabai M Versi L -135 20.MAY.1932 05.AUG.2008
Leilabai Mohamed Hamza M – 013 15.NOV.1941 22.APR.2003
Leilabai Mohammed Taki Kara D-113 03.MAY.1996.
Leilabai Muhamed Fazal jaffer O-066 14.JUL.1946
Leilabai Pyarali Fazal Panjwani D/O Fazal Pirbhai Thawar V – 084 12.NOV.1935 05.JAN.1995
Leilabai Pyarali G. Merali S – 025 10.SEP.1936 16.JUL.2008
Leilabai Rajabali Bharwani I – 085 1925 15.APR.2005
Leylabai Amir Sultan F – 139 28.APR.1955 01.JUN.1997
Liyakat Mohamedali Ladha M – 083 10.MAR.2010
M. P.  Haji A – 048 1915 01.DEC.1986.
M.S. Chagpar R – 013 18.JAN.1977
Maalim Abdulrasul Bandali C-118 07.APR.1912. 27.NOV.1972.
Maalim Ahmed Issa hasham V – 044 30.AUG.1929 02.FEB.2008
Maalim Gulamabbas Yusuf Nanji Kara G – 073 22.JUN.1936 21.MAR.2003
Maalim Muhsin Mohamedhusein Rajabali Alidina E – 021 10.APR.1943 09.AUG.2013
Maalim Najafali Tejani V – 072 17.JAN.2001
Maghfurabai J. Haji R. Kurji H – 083 09.JAN.1919 1975
Mahbob Mohamedhussein Hasham Alidina B-030 18.Nov .1938. 17. APR.1998.
Mahmood A. Punja M – 068 08.SEP.1974
Mahmood Fida Hussein Chagani (Uncle Abshaza) B-024 03.FEB.1953. 26.OCT.2008.
Mahmood H. Nanji H – 118 05.OCT.1992
Mahmood Hussein Somji K – 030 13.APR.1976 07.FEB.2009
Mahmood Kassamali Ali Dhalla U – 007 10.AUG.1949 15.OCT.1998
Mahmood Rajabali Gulamhussein Premji K – 001 19.OCT.2001
Mahmood Roshanali Hassanali K – 057 19.DEC.1952 03.NOV.2005
Mahmood Yusuf K.J. Alloo R – 085 18.JUN.1946 02.NOV.2008
Mahmoud Raza hasham P – 006 27.SEP.2009
Maimunabai Amirali Hemraj F – 094 09.FEB.2010
Makbool Gulamhussein Saleh A – 079 23.JUN.201O
Mama Ndekwa Mamushi U – 090 1900 07.NOV.1904
Mardiabai Roshanali Pyarali S – 057 10.JUN
Mariabai Siwji Somji F – 030 10.JAN.1933 05.NOV.1980
Mariambai (Miku) Ahmed Shariff G – 096 13.MAR.1946 14.JUL.1998
Mariambai Abdul Mutalib Hasham D-062 04.JUL.1999.
Mariambai Ebrahim Bhanji I – 036 18.NOV.2008
Mariambai Fazal Kermalli S – 052 19.FEB.1981
Mariambai Firoz Shariff S – 001 07.FEB.2007
Mariambai Gulamali Bhimji T – 015 20.FEB.1980
Mariambai Haji Khamisa Ahmed Moledina. D-025 01.NOV.2001.
Mariambai Haji Ramzanali Jivraj J – 041 31.AUG.1987
Mariambai Hassanali Karim Q – 050 05.SEP.1988
Mariambai J.M Jaffer G – 038 24.JUN.2008
Mariambai M. B. Ladha O-015 5.NOV.1934 27.SEP.2003
Mariambai M. R. Dhirani M – 003 20.MAY.1927 29.AUG.1980
Mariambai Muhammad Ali Haji Nathoo V – 143 08.SEP.1994
Mariyambai Ahmed Dawood L -142 29.OCT.1977
Maryambai  Abdul Shivji D-094 20.MAR.2008.
Maryambai Gulamhussein Peera W/O Mohamed Hussein Sheriff U – 075 06.SEP.2010
Maryam Mohamed Jaffer(D/o Mohamedhussein M.D.Kermalli)  E-7  1.JUL.1951 1.MAY.1978
Maryambai Mohamedhussein Ahmed U – 033 02.NOV.1930 28.DEC.1990
Maryambai Mohamedtaki Esmail S – 074 12.JAN.1958 19.MAY.1983
Maryambai Rajbali Bhalloo C-069
Maryambai Saleh Kassam E – 051
Maryambai Sheriff Fazal (Maryambai Khamis Damji) K – 029 1911 24.DEC.2007
Marzia bai M. Tejani R – 015 31.AUG.1982
Marziabai  H. Taki Walji C-017 23.NOV.1933. 16.JUL.1993.
MarziaBai M.H.M Raza I – 066 02.APR.1976
Marziabai Mohamedraza Damji B-098 27.APR.1987
Marziabai Mustafa Alidina H – 128 21.Jul.1943 17.Jul.2000
Marziabai Raza Rajabali Nathoo O-047 31.DEC.1994
Marziabai Rustamali Hasham G – 052 02.OCT.2008
Marziabai W/O Ebrahim  Nathani D/O Mohamed Jaffer Nathani D-112 28.NOV.1929. 08.MAY.1969.
Marziyabai Asghar Nazarali Kara V – 076 15.JUL.1935 05.JAN.2008
Marziyabai Ebrahim Akber H – 121
Marziyabai Gulamhussein Hirji H – 126 12.Jun.1993
Marziyabai Hasham Gulamhussein J – 064 18.NOV.1978
Marziyabai M. Rashid N – 053 04.FEB.2003
Marziyabai Mohamed  Juma Lakha A – 072 26.JUL.2013.
Marziyabai Rashid Alarakhia Gangji H – 039 1930 05.MAR.2005
Marziyabai Roshanali Pyaralli Ladha 13.JUN.2011
Masoomali Gulamali Ladha (Tanga) K – 027 31.MAR.2006
Master Maheer Mohamedabbas Hamza 11.DEC.2012 15.DEC.2012
Mastura bibi  Fidhahussein  Shah B-096 1934 17.OCT.2006.
Masum Ali Hasham Dewji U – 069 09.MAR.1927 12.OCT.2006
Masuma A. Damji T – 067 1946 31.MAR.2004
Masumabai Chandoo R – 093 03.JUL.1929 23.MAR.2007
Masumabai HassanDatoo R – 028 10.JAN.1950 04.SEP.2000
Masumabai Mohamed Abbas Dawood A – 097 22.APR.2012.
Masumabai Pyarali  Shivji C-089 1939 05.NOV.2011.
Masumbai  Mohamed Noormohamed S – 013 13.SEP.2008
Maulana Mohammedzahid Ibne Majidhusain Khan G – 066 01.APR.1941 27.JAN.2005
Maulana S. Murtaza Hussain E – 116 1919 16.JUL.1977
Maulana Sansor Husain F – 100 14.MAY.1906 06.JUL.1982
Mawji Daya Dossani Nanduriwala J – 027 23.JUN.1923
Mazaher Fidahussein Khaki U – 071 28.AUG.1985
Meesam Rizwan Hasham R – 057 19.AUG.1995
Mehboob Abdulrasul Kasimali S – 027 26.SEP.1985
Mehdi Abdallah Jaffer F – 041 APR.1922 23.OCT.2004
Mehdi G.A Sumar (Abbasi Cold Drink house) A – 093 31.OCT.1938. 15.MAY.2008.
Mehroonbai Mohammedali Siwji Haji V – 065 01.FEB.1994
Mehrunissabai Abdulkarim Laduak T – 075 03.FEB.1983
Mehrunnisabai  Mohamedali  Rashid  D/O of Gulamali Jadavji A – 083 13.JUN.1953. 17.JAN.2013.
Merali Alibhai R – 052 18.AUG.1978
Merali Hussein (ADDA) B-025 1968
Minazbai Rizwan Kara R – 029 20.DEC.1964 08.NOV.202
Mirfatbai Rashid Janmohamed R – 043 10.SEP.2011
Modhibai and Alidina Hasham B-018
ModiBai Rawji I – 051
Moh’d Hussein Shabbir Ebrahim H – 024 17.APR.1986 12.DEC.2001
Moh’dali Fazal Rashid (MF) I – 050 27.OCT.1982
Moh’dhusein Bandali Versi I – 028 14.DEC.1921 26.DEC.2001
Moh’draza Gulamhussein Jaffer Mussa Virjee K – 074 12.DEC.2011
Mohabbat Gulamhussein Merali Mawji R – 083 09.MAR.2012
Mohabbat Hussein Alibhai Jadavji U – 078 11.JUN.1945 14.JUN.2007
Mohamed  A.  J.  Sachedina C-039 16.JUN.1936. 17.MAY.2003.
Mohamed  Hassanali Rahim C-111 29.FEB.1976.
Mohamed Abbas Merali E – 091 07.SEP.2007
Mohamed Abdallah Khimji F – 049 22.OCT.1975
Mohamed Abdulhussein Versi E – 080 19.JAN.1973
Mohamed Abdulrahim Suleiman I – 068 12.APR.1940 06.FEB.1998
Mohamed Abdulrasul Alarkhia Dewji O-032 23.DEC.1994
Mohamed Abdulrasul Padhani V – 025 10.NOV.1937 15.JUN.1992
Mohamed Ali Abdallah Janmohamed (Electra) H – 047 04.FEB.1945
Mohamed Ali Hassan Kermali H – 073 18.FEB.2013
Mohamed Ali M. Okera F – 118 1907 14.DEC.1993
Mohamed Alibhai Ladha D-038
Mohamed Alishan L – 002 17.DEC.2009
Mohamed Dhalla Panju V – 029 27.MAY.1942 25.OCT.1994
Mohamed Esmail Lalji L -140 19.DEC.1974
Mohamed F.R. Virani F – 140 30.JUL.1939 13.SEP.1997
Mohamed Gulamali Bhimji Q – 012 16.JUL.1959 27.FEB.2011
Mohamed Gulamhusein Jaffer Hameer V – 003 23.NOV.1993
Mohamed H. Pardhan H – 002 25.MAY.2010
Mohamed H. Sheriff R – 036 17.OCT.1986
Mohamed H.M Dhalla G – 094 27.MAY.1995
Mohamed Hamza Ali Noormohamed S – 075 21.JUN.1936 12.APR.1987
Mohamed Hasasan Abdulaziz Versi L – 032 17.OCT.1973 30.JUN.2003
Mohamed Hassan Chatoo K – 070 27.NOV.1927 23.JUL.1987
Mohamed Hassanali Gulamali G – 063 1996
Mohamed Husein Rajabali C-101 07.MAY.1931 14.FEB.2008.
Mohamed Hussein A. P. Hirji. C-143 01.MAY.1927. 08.JUL.1998.
Mohamed Hussein Ahmed Sikiladha C-073 19.NOV.1961. 04.APR2005.
Mohamed Hussein Ali Dawood L – 018 30.MAY.1983
Mohamed Hussein Dewji E – 108 21.AUG.1998
Mohamed Hussein Giga A – 028 24.JUL.1970.
Mohamed Hussein R. Gangji N – 016 10.SEP.1999
Mohamed Hussein Rajabali Alidina E – 001 1904 30.OCT.1975
Mohamed Hussein Sherali A – 009 31.OCT.1941. 16.JUL.2005.
Mohamed Jaffer A.R Alidina E – 113 11.APR.1977
Mohamed Jaffer Fazal Dhirani T – 100 01.APR.1931 01.SEP.1984
Mohamed Jaffer Jabir Chatoo K – 077 18.MAY.1989 20.DEC.1993
Mohamed M Jandatoo A – 001 18.MAY.1978.
Mohamed Mehdi Mohamed Abdallah Hasham F – 022 15.AUG.1943 23.JUN.1999
Mohamed Munir Amirali G – 083 1954 14.JUN.1993
Mohamed Noorali M.E.Manek N – 058 23.FEB.1976
Mohamed Noormohamed S – 012 02.JAN.1991
Mohamed Pardhan F – 019 1956
Mohamed R. Ismail E – 096 09.SEP.1995
Mohamed Rafiq Premji Manji J – 066 27.MAR.1974
Mohamed Rajabali Nasser Rattansi (Auni) E – 031 1940 1953
Mohamed Raza Ali Khimji I – 018 17.DEC.1954 01.JAN.1966
Mohamed Redha Kassamali Hemraj F – 083 13.MAY.1943 25.DEC.1950
Mohamed S Suleman Versi D-097 04.MAR.1906. 17.JUL.1999.
Mohamed Sadik Somji S – 058 05.APR.1942 27.DEC.1981
Mohamed Sherali Bandali V – 091 06.OCT.1993
Mohamed Taki  Ali  Pira B-076 18.JUL 1971.
Mohamed Taki  Remtulla A Tejani A – 022 17.JAN.1970.
Mohamed Taki Alimohamed Jivraj A – 104 1929 19.OCT.1985.
Mohamed Taki Gulamssein Karmali Jagani H – 021 26.JUL.1988
Mohamed Taki R. TarMoh’d Ramani B-075 07.AUG.1971.
Mohamed Taqi G. Juma(Tavi) L -121 08.SEP.1974
Mohamed Visram Nanji (Mulla Hong kong) A – 081 08.NOV.1996.
Mohamed Yusuf Nathani V – 028 17.OCT.1994
Mohamedali  Alibhai Nathoo R – 008 25.FEB.1977
Mohamedali  Khanji C-028 1911 06.AUG.1968.
Mohamedali  Visram Manji C-088 27.AUG .1973.
Mohamedali A. Remtulla L -150 1927 25.JUN.1998
Mohamedali Abdalah Murji M – 066 1920 28.FEB.1969
Mohamedali Alidina Somji I – 083 20.DEC.1935
Mohamedali Dharamshi I – 077 04.NOV.2004
MohamedAli Essa Hasham U – 022 09.AUG.1990
Mohamedali Fazal M – 042 09.OCT.1971
Mohamedali Fazel Ismail Walli F – 047 28.FEB.1976
Mohamedali Gulamali P – 051 21.DEC.1999
Mohamedali Habib Karani A – 025 10.JUN.1991.
Mohamedali Hasham Mulji R – 048 20.JAN.1988
Mohamedali Hassan Ali Manji L -113 08.OCT.2002
Mohamedali Hassanali Datoo H – 010 1908 1985
Mohamedali J. Pardhan H – 036 1923
Mohamedali Jaffer Somji I – 070 1912 1982
Mohamedali Janmohamed M – 076 09.APR.1975
Mohamedali Kara V – 121 25.JUN.1993
Mohamedali Kassamali Bhimji V – 066 03.MAY.1994
Mohamedali Ladha Meghji M – 046 17.APR.1986
Mohamedali Moloo Bhanji U – 011 31.AUG.1984
Mohamedali Moloo Chatoo (Malaika) E – 084 1900 25.DEC.1968
Mohamedali Moloo Sachoo O-069
Mohamedali Rajpar I – 078 22.OCT.1988
Mohamedali Rashid Mohamed E – 133 16.JUL.1929 09.MAR.1997
Mohamedali Suleman Daya M – 030 02.OCT.196
Mohamedali Walli Meghji H – 117 11.DEC.1992
Mohamedbakir M. S. Bhalloo M – 055 16.JUN.1927 28.APR.2008
Mohameddtaki Gulamhussein Khalfan K – 010 24.FEB.1998
MohamedHassan Essa Hasham U – 021 2013
Mohamedhassan Gulamhaider Momin M – 019 07.AUG.2009
Mohamedhusein Jaffer Somji I – 076 08.OCT.1920 27.APR.1994
Mohamedhussein Abdulrasul Fazel S – 006 19.OCT.1919 29..MAY.1981
Mohamedhussein AbdulRasool 14.APR.1977
Mohamedhussein Ali Dungersi L -118 24.JUL.1892 15.JUN.1971
Mohamedhussein Esmail Dharamsi R – 017 1920 06.OCT.1986
Mohamedhussein F. Manji R – 035 31.DEC.1978
Mohamedhussein G. Virjee O-007 15.NOV.1915 13.AUG.1989
Mohamedhussein Gangji Q – 047 20.FEB.2012
Mohamedhussein Gulamhussein Ghanji M – 063 23.0CT.1923 16.DEC.2009
Mohamedhussein H. Lalji O-002 07.JAN.1920 22.DEC.1996
Mohamedhussein H.Juma (Sheni) K – 094 01/09/1919 09.APR.1998
Mohamedhussein Hasham  Alidina B-017 22.APR.1923 05.OCT.1995
Mohamedhussein Hassanali Ahmed U – 032 10.SEP.1924 09.JUN.2011
Mohamedhussein Hassanali Virjee L -149 1918 13.MAR.1998
Mohamedhussein J Lakha A – 071 15.DEC.1921. 28.JUL.1971.
MohamedHussein Mohammed Haji V – 052 1930 23.APR.1994
Mohamedhussein Suleiman Kachra V – 133 1923 02.AUG.1990
Mohamedhussein Tejani R – 014 09.AUG.2003
Mohamedjaffer Abdulrasul Alidina E-113 20.MAY.1933 11.APR.1977
MohamedJaffer A. J. Alloo R – 086 19.SEP.1936 09.SEP.2006
Mohamedjaffer Merali Alibhai R – 053 29.MAR.202
Mohamedrafiq Raza S Versi I – 035 AUG.1931 16.JULY.1997
Mohamedraza  Damji B-099 25.APR.1987.
Mohamedraza  Jaffer P – 040 1944 2001
Mohamedraza  Sajjad  Panju A – 041 16.OCT.2010.
Mohamedreza Amirali Kanji L-068 6.JUN.1966 13.NOV.2012
Mohamedraza A. Gangji R – 033  16.JAN.1951 09.FEB.2011
Mohamedraza A.H Juma G – 064 31.MAY.1932 29.APR.1983
Mohamedraza G. Dedhar T – 050 24.MAY.2012
MohamedRaza Kermali Jessa V – 069 21.AUG.1994
Mohamedraza M. Zainul Abidin F – 063 01.DEC.1998
Mohamedraza Manji Irbhai D-004 DEC.1989.
Mohamedraza Meboob Padamsi I – 003 14.MAY.2011
Mohamedraza Pyarali Virani G – 003 01.NOV.1934 30.MAY.2012
Mohamedraza Rajabali Nathoo O-024 16.JUN.1927 30.JUN.2005
Mohamedraza Rashid Versi F – 138 25.MAR.2012
Mohamedsadiq Mohd’taqi Tejani G – 082 20.AUG.2009
Mohamedtaki  Abdulrasul Versi D-050 1929 16.APR.2002.
Mohamedtaki F. Virani S – 021 17.OCT.1943 24.MAY.2003
Mohamedtaki Gulamali Moledina E – 028 27.MAY.1910 10.JAN.1989
Mohamedtaki Gulamhussein Rashid (of Mwanza) M – 070 5 04.FEB.2002
Mohamedtaki Hassanali Hasham R – 067 25.APR.1925 11.AUG.1998
Mohamedtaki Kanji Mulji O-093 14.MAY.1990
Mohamedtaqi Abdulkassim Walji J – 083 30.AUG.1965 11.APR.1996
Mohammed Abdulrasul Ibrahim J – 011 14.DEC.1998
Mohammed Alibhai Ibrahim B-041 05.DEC.1959. 17.DEC. 2005
Mohammed Hassanali Esmail C-133 07.APR.1940. 18.DEC.2009.
Mohammed Hussein Alibhai Jadavji F – 085 26.NOV.2002
Mohammed Hussein Fazal Dhirani G – 023 04.JUN.1924 12.JUL.2006
Mohammed Hussein Habib Hasham Chatoo D-108 02.JAN.1921. 11.SEP.1995.
Mohammed Hussein Kassam G – 088 30.AUG.1993
Mohammed Hussein Ladha J – 076 11.DEC.1981
Mohammed Hussein Raza Merali P – 003 21.AUG.1927 11.JUN.2001
Mohammed Isaa Ally P – 019 13.OCT.1966 11.JUL.1990
Mohammed Mukhtar Alibhai T – 021 14.JUL.1980
Mohammed Saleh Jacksi A – 040 14.MAY.1970.
Mohammed Taki Esmail Gulamhussain V – 068 08.DEC.1994
Mohammedali Hasham Dewji V – 037 13.NOV.1913 14.MAY.1993
Mohammedali Juma T – 019 05.MAY.1987
Mohammedali Rajabali Dhirani C-136 20.JUN.1927. 14.MAY.2009.
Mohamood Gulamabbas Jadavji K – 012 21.APR.1965 21.JAN.2013
Mohdali Gulamhussein Datoo (Bishon) K – 007 15.OCT.1929 04.JUN.2008
Mohsin Gulamali Dawood J – 010 05.OCT.1958
Mohsin N. Allarakhia E – 010 17.MAR.1952 01.OCT.1958
Mohsin Yusufali Bharwani L -133 23.DEC.1969 12.AUG.1989
Monghibai Velji Sunderji U – 065 1892 10.JUL.1981
Mongibai Ahmed Jaffer Assur C-078 7.MAY.1963.
Mongibai Mulla Esmail Gulamhussein (Mulla Lindi) C-132 21.SEP.1974.
Mrs Hassanali Kassamali Nasser
Mrs. Fatmabai N – 057 1976
Mrs. Mohamed Kassim Gangji V – 094 13.APR.1995
Mrs. Zainab Bhimji M – 074 05.JUN.197
Mubaraka Gulamali Fazal A – 063  19.JUN.1952 21.JAN.1971
Muhamed Dhalla Lakha msi O-081 1908 30.JUL.1975
Muhamed Hussein K.S.Versi I – 092 04.MAR.1903 12.SEP.1974
Muhamed Hussein Zainul Abeeden U – 043 28.MAR.1921
Muhamedali Rajani O-077 17.JUN.1986
Muhammad Mussa Datoo O-065 11.DEC.1975
MuhammadHussein Mulla Hassanali Mulla Raza V – 017 1936 22.DEC.1993
Muhammed Hassan Manji Rajpar P – 036 1976
Muhammedali  Remtulla Kara D-034 02.DEC.1996.
Muhammadali Shabbir Ladha S/o Shabbir H. Ladha (Bukoba) E-025 19.MAR.2011 31.MAR.2011
Muhammedali Nasser Peera O-087 13.JUN.1976
Muhsin Abdulrasul Datoo O-055 10.MAY.1925 31.MAY.2000
Muhsin Hasham Kassamali V – 136 04.OCT.1950 28.JUN.1993
Mukhtar Alibhai Merali T – 022 02.MAY.1988
Mukhtar Jafferali Dhirani Q – 014 29.JUL.1960 19.JUN.2010
Mukhtarali Hasham Murji P – 038 1987
Mulla Amirali Haji Rajabali Alidina D-012 12.APR.1925 22.DEC.1989.
Mulla G.F.K.Chandoo A – 076 04.FEB.1971.
Mulla Jafer M.H.M Raza J – 058 26.NOV.1977
Mulyani Fatmabai Hassanali G Pira (Zanzibar) U – 076 13.NOV.1981
Mulyani Khatijabai Muhsin Datoo O-051 21.JUL.2006
Mulyani Remtibai A.M. Kermali R – 074 1929 11.JAN.2005
Mumtazbai Kassim Shivji H – 001 24.OCT.2010
Munawar Hassan Kassam Ganji I – 040 07.DEC.2002
Munawer Ali Mohamed Pardhan H – 045 23.SEP.1958 18.FEB.2011
Munawwer Hussein Kassamali Jivraj J – 035 07.NOV.1950 26.DEC.2000
Muneerabai Amir Yusuf Q – 029 24.APR.1985
Munir Abdulkarim Laduck I – 058 07.SEP.1934 03.MAY.2001
Munirabai Gulamhussein K. Haji F – 043 04.JUL.1952 26.MAY.1956
Munirabai Pyarali Dhirani J – 078 30.OCT.1991
Munirabanubai Ramzanali G. Bhojani (Kaneez) E – 093 02.FEB.1953 02.FEB.1993
Munirali Yusufali Bhanji C-139 16.DEC.1964. 25.FEB.1996.
Muntazir  M.  P.  Visram D-057 1987 2005
Muntazir Abdulkarim Merali (Muna) E – 086 02.APR.1965 27.JUN.2004
Muntazir Ali Nasser M – 047
Muntazir Asgher Versi F – 121 09.SEP.2009 09.SEP2009
Murad Ali Abdallah T – 096 02.MAY.1984
Muradali Moh’dali Fazal Rashid I – 049 02.AUG.1946 21.NOV.2010
Murtaza Abbas  Kermali D-080 16.MAR.1964. 04.MAY.1972.
Murtaza Abdulhussein Moloo (Maputo) T – 044 20.APR.1957 17.JUL.2008
Murtaza G.  K.  Bhimji A – 057 09.MAR.1989.
Murtaza Gulam Hussein  Karim Alarakhia N – 013 11.SEP.1944 03.MAY.1986
Murtaza Habib Dhalla K – 080 03.AUG.2003
Murtaza Hasnain Ladak F – 034 21.MAR.1982 09.JAN.2005
Murtaza Kassamali Khimjee B-023 03.MAR.1962. 01.MAY.2004.
Murtaza Mohamed Hussein Esmail Dharamsi N – 063 19.MAR.1951 02.JAN.2012
Murtaza Mohamedtaki Esmail S – 069
Murtaza Najafali Tejani V – 085 12.FEB.2000
Murtaza Pyarali Dewji T – 093 01.MAY.1947 11.DEC.1983
Musa Abdulrasool  Datoo O-016 1898 25.DEC.1979
Mushtaqali Gulamhussein K. Haji (Zambia) F – 027 28.MAY.1948 16.NOV.2002
Muslim  A. M. Chatoo D-065 24.JUN.1996.
Muslim Abdulrasul Kassam Chandoo L – 006 17.NOV.2006
Muslim Gulamhussein Abdallah P – 009 31.MAR.2004
Muslim Kassamali Gulamali (Maliya Baba) G – 055 12.MAR.2005
Muslim Kassamali Jivraj H – 066 01.AUG.1955 15.OCT.1980
Muslim Rajbali Jaffer A – 007 06.APR.1931. 12.APR.1968.
Mussa Fazal Kassam C-140 FEB.1996.
Mussa Gulamhussein Lakha L – 027 16.JUN.1890 17.AUG.1980
Mustafa  Mohammed Jan  Datoo A – 108 DEC.1950. 20.FEB.1998.
Mustafa Haji Rajabali Nasser Rattansi K – 066 12.NOV.1938 13.DEC.1983
Mustafa Hassan Ali Abdallah Jaffer U – 064 07.MAY.1953 24.OCT.2008
Mustafa Kassamali Jivraj F – 025 06.JUN.1998
Mustafa M Bandali J – 070 10.JAN.1948 08.AUG.1991
Mustafa M. Rana U – 096 30.AUG.1955 31.AUG.2003
Mustafa M.K. Bhaloo M – 051 03.MAY.1960
Mustafa Mohamed Hussein Hassanraza  Suleiman C-105 28.MAR.1997. 31.MAR.1997.
Mustafa Rajabali Bhaloo F – 001 20.JUN.1920 07.OCT.2003
Muzaffer Hussein Gulamali F – 076 01.MAY.1949 06.MAY.2010
Muzaffer Mohammed Kassamali C-138 24.SEP.1964. 30.MAR.1997.
N. S. Shaibani P – 014 01.JUL.1974
Nadeerabai Azim Dewji F – 110 20.DEC.1993
Naeem  Akhter  G  Esmail A – 090 21.JUN.1952. 20.MAR.2008.
Najafali Gulam Hussein Dhala B-069
Najmabai M.R Gangji G – 061 15.FEB.1930 31.DEC.1982
Nanaa  Ally  Mohamed  Suleiman C-007 27.JUL.2002.
Nargis Bai (Bai Baridi) E – 055 16.OCT.2007
Nargis Habib Mulji D-033 04.APR.1933. 25.APR.2010.
Nargis Khatoonbai Mulla Abdulhussein Valli O-045 05.JUN.1972
Nargisbai  Abdulkassam Walji A – 055 27.SEP.2010.
Nargisbai  Ali Abdulrasul Noormohamed Q – 005 08.JUL.1974
Nargisbai  Mohamed  Taki Vali B-103 15.MAR.1987.
Nargisbai  Mohamed Tharoo S – 020 10.OCT.1992
Nargisbai Abbas Mussa Jaffer E – 011 14.JUL.1930 02.JUN.2003
Nargisbai Abdurasul Jaffer G – 044 23.MAY.2010
Nargisbai Ahmed E. Hasham O-041 21.JUL.1932 23.SEP.1988
Nargisbai Ahmed Hassam H – 065 11.JAN.1997
Nargisbai Asgher Fazal J – 034 25.MAY.2000
Nargisbai Champsi A – 088
Nargisbai Esmail Subjali Thawer K – 078 08.OCT.1987
Nargisbai G. Dewji T – 077 12.APR.1983
Nargisbai Gulamabbas Rehmtullah V – 053  4.NOV.1932 30.MAY.2013
Nargisbai Gulamali (Bewakhana) Q – 045 05.MAR.2012
Nargisbai Gulamali Jetha K – 019 1.JAN.1928 21.DEC.2011
Nargisbai Habib Datoo M – 026 08.DEC.206
Nargisbai Haiderali Mukhtar Moledina I – 099 19.AUG.2011
Nargisbai Hassanali Kanji D-116 1937 08.MAY.1998.
Nargisbai Hassanali Rashid Versi E – 123 14.MAY.1932 22.OCT.1996
Nargisbai Hassanali Visram T – 072 14.JUL.2010
Nargisbai Hussein Gulamali H – 123 19.AUG.1992
Nargisbai Kassamali Ebrahim Boga P – 031
Nargisbai Kassamali M. Versi H – 114 01.MAR.1992
Nargisbai Khatun Husainali Ramzanli Manji G – 086 11.NOV.1934 22.JUL.1993
Nargisbai M. Jaffer A.N Kara F – 080 09.SEP.1932 05.SEP.1956
Nargisbai Mohamed Ali Abdallah Janmohamed (Electra) H – 048 26.DEC.2011
Nargisbai Mohamed H.S. Rajani R – 088 01.SEP.1944 03.MAY.2005
Nargisbai Mohamed Hussein Dewji E – 090 15.DEC.1932 19.AUG.1996
Nargisbai Mohamed Hussein Mulla Hassanali Mulla Raza E – 002 21.MAR.1939 28.FEB.2002
Nargisbai Mohamed Khalfan U – 060 12.MAR.1937 13.APR.2008
Nargisbai Mohamedali  Alibahi Nathoo O-100 12.FEB.1982
Nargisbai Mohamedraza  Sumar C-085 1933 27.JUN.2008.
Nargisbai Mohamedtaki G. Remtulla U – 017 22.MAY.1980
Nargisbai Muhamed G.R. Nathani U – 037 09.OCT.2002
Nargisbai Nurmohamed (Mulla Dori) R – 071 14.SEP.1984
Nargisbai Pyarali Rahim C-121 1990
Nargisbai Sherali Dewji Dhanji R – 062 12.DEC.1931 19.DEC.2010
Nargisbai Sherali Khatau S – 078 07.MAR.2009
Nargisbai Yusuf G. Juma G – 093 25.MAY.1995
Nargisbai Yusuf Mawji H – 103 14.MAY.1991
Nargisbai Yusuf Sharif J – 057A 27.JAN.1998
Nargisbai Yusufali Manji Haji L -128 1920 18.MAY.1999
Nargisbai Yusufali Meghji F – 037 14.SEP.2001
Naseembai Asgher Ali Jaffer Hirji L -122 10.AUG.1946 23.APR.2012
Naseembai Dhanji V – 105 01.DEC.1983
Naseembai Mohamedali Abdalah Murji M – 067 26.JUN.1953 05.JAN.2011
NaseembanubaiGulamali Abdullah Sumar L – 024 18.JAN.1928 25.JUNE.2004
Nasiabai Isaa Ally P – 017 20.APR.2012
Nasimbai Hussein Suleiman Datoo J – 043 11.FEB.2013
Nasir Hussein Nasser Rattansi K – 049 08.SEP.1960 20.AUG.2013
Nasser Ratansi K – 047
Naushinabai Haider Ebrahim Ismail E – 057 26.JUL.1997
Nawshad Muhamed Hussein Zainul Abeeden U – 042 25.MAR.2007
Nazar Husain Moosa Haji Ali Muraj H – 116 20.AUG.1992
Nazmabai Anwer Andani H – 082 13.FEB.1967 09.JUL.2006
Nazmabai Gulamhussein Moledina Manji H – 056 12.MAR.1931 31.MAY.2007
Nazmabai Mohamed Visram D-060 14.NOV.1999.
Nazmabanubai Bashirali Mohammed (Kerawala) J – 014 27.JAN.1998
Nazrali Ismail Fazal J – 059 15.APR.1913 29.JAN.2009
Noorbanubai  Kassam Nathoo M – 064 12.MAR.1971
Noorbanubai Jaffer Mussa Virjee V – 054
Noorbanubai Kassamali Dajes D/O Esmail Sub Zali Thawer V – 011 26.JUN.1924 25.MAR.1991
Noorbanubai Rajabali H. R. Fazel B-006 1935 14.JUL.2010.
Noorjaham Hamid Virjee V – 119 15.MAY.1949 04.MAY.2009
Noorjahanbai Datoo R – 039 24.JUN.1978
Nurali (Babu) Sheraly D-101 24.SEP.1931. 14.JUL.1976.
Nurbanubai   Rajabali   Zaver D-081 10.SEP.1931. 25.JUL.2013.
Nurbanu Abdulrasul Alidina D/o Abdulrahim Gulamhussein H-033 1911 12.APR.1947
Nurbanubai Ahmed Jaffer  Dewji C-066 12.JAN.1993.
Nurbanubai Akber Mehta U – 029
NurbanuBai Esmail Lalji I – 081 20.AUG.1934
Nurbanubai Gulamhussein Abdullah Sumar A – 092 1918 1971
Nurbanubai Habib. Sheriff F – 136 10.SEP.1996
Nurbanubai Mohamed Taki G. Moledina F – 117 NOV.1909 06.JAN.1994
Nurbanubai Mohamedali Moloo Bhanji U – 018 13.JUN.1983
Nurbanubai Rajabali Bandali Jaffer V – 016
Nurbanubai Rajabali Dhirani D-085 14.MAR. 1973.
Nurbanubai Sultan R. Nathani F – 120 24.DEC.1995
Nurmohamed Jessa H – 057 17.AUG.1889 31.MAY.1978
Nurmohammed Dossa A – 089 21. NOV.1971.
Panju Jessa J – 023 17.NOV.1988
Parinbai Jessa K – 013
parpiya B-095
Parveenbai S. Siwji H – 110 13.MAR.1962 21.OCT.1993
Parvizbai Mohamedbaker Rahim C-004
Pirbhai Alibhai H – 080 22.AUG.1943
Prof Syed Asgher Naqvi H – 060 03.SEP.2002
Pyarali  A. Sikiladha C-061 15.JUL.1923. 18.NOV.1998.
Pyarali Esmail Rawji S – 046 07.JAN.1925 15.JUL.1979
Pyarali Fazal Panjawani J – 020 10.AUG.1929 21.AUG.2001
Pyarali Hassanali Rahim C-119 22.JUN.1980.
Pyarali Juma Ladak J – 052 29.JUL.1988
Pyarali Kermalli Andani P – 022 03.SEP.2010
Pyarali L. Dhirani T – 017 10.JAN.1998
Pyarali Ladha N – 055 10.SEP.1986
Pyarali Mohamedali Merali F – 052 27.SEP.1921 08.SEP.1985
Pyarali Moledina Manji M – 005 17.JUL.1917 13.FEB.2003
Pyarali Moledina Mawji F – 003 28.MAY.1986
Pyarali Nasserali Merali  (BAWA) C-045
Pyarali V.N. Giga Q – 032 17.APR.2007
Pyarali Virji Walji G – 077 01.APR.1926 23.FEB.1993
Qamrah Maysoon  Abdul -Qaubid B-106 17.SEP.2013.
Qureishabai GulamMahdi Abdullah Lalji B-001 26.DEC.1942. 05.MAY.1990.
Rafiq  Ebrahim Manji B-073 1934 12.AUG.2010.
Rajabali Dharsi A – 010 1904 20.DEC.1969.
Rajabali Dhirani C-135 1901 15.DEC.1974.
Rajabali H Ebrahim (Maalim Raajab) J – 069 23.NOV.1991
Rajabali Hassanali Sidi Rajani G – 026 10.SEP.1938 23.SEP.1997
Rajabali Manji Walji Q – 006 1915 04.MAR.1998
Rajabali Merali Dharamsi L -134 20.APR.1977
Rajabali Nasser Rattansi K – 053 21/03/1905 25.MAY.1970
Rajabali Nathoo O-038 1900 26.AUG.1988
Rajabali Shivji Dhirani H – 040 12.JUN.1998
Ramzan  Ismail Dharamsi N – 011 1919 11.SEP.1993
Ramzan Esmail A – 005 17.FEB.1996.
Ramzan Fazal Ramtulla Virani I – 039 04.DEC.1935 07.OCT.2001
Ramzanali  Khamis  Damji B-061 20.May.1966.
Ramzanali H. Rajani R – 068 18.SEP.1978
Rasan Ali Gulam Muhammedali P – 045 2003
Rashid Janmohamed P – 053 1902 09.JUN.1977
Rashid Murji R – 079 25.OCT.1981
Rashidabai Hassanali Hassam Q – 043 07.MAY.2012
Rawji Somji I – 001
Raza Hasham Merali P – 003 1973
Razahussein Hasham Alarakhia Punjani G – 010 08.FEB.1939 29.NOV.2008
Raza Kermali Hassan Peera Valli Q – 037 17.OCT.1929 06.JAN.202
Raza Khimji Rathod O-074 01.NOV.2000
Raza Manji Meghji R – 092 25.FEB.1981
Raza Mohamedhussein A. P. Hirji S – 084 28.APR.1957 13.MAY.1983
Raza Nasserali Fazal T – 018 27.APR.1980
Razahussein Naghji Khimani J – 015 03.MAR.2013
Razia Khatoonbai G. Abdulrasul (Simba) H – 014 1937 20.FEB.1999
Raziabai Anwer Mohamed S – 014 17.DEC.1999
Raziabai Fazlehusesin Khimji H – 079
Raziabai Mohamedbakir M. S. Bhalloo M – 054 04.NOV.1955 24.JUN.1992
Raziya Mohamed Sheriff w/o Muhamadbakar Tejani V – 047 06.JUL.2007
Raziyabai Abdulrasul Virjee M – 028 10.MAR.1982
Raziyabai Ali Remtulla A – 044 09.JUN.1969.
Raziyabai Hussein Datoo F – 082 06.APR.1950 13.NOV.2012
Raziyabai Mohamed Rashid   D/o Nazerali Merali A – 015 15.DEC.2008.
Raziyabai Yusuf Hameer F – 065 17.OCT.2013
Rehmantbai  Suleman Noormohamed C-065 05.JUL.1919. 30.JUN.2004.
Rehmat Bai Fidahussein Manji L -114 07.AUG.1972
Rehmatbai  Abdulrasul  M  Sheriff A – 062 08.SEP.1971.
Rehmatbai Abdul Khalfan U – 054 1917 20.OCT.1985
Rehmatbai Ali Bhai F – 101 1901 30.AUG.1975
Rehmatbai Gulamali Jetha K – 020 1904 19.SEP.1990
Rehmatbai Mohamed Bhimji F – 064b 15.JAN.1952
Rehmatbai Mohamed Pardhan M – 078 02.AUG.1976
Rehmatbai Shivji  Somji C-074
Rehment Ali Shah V – 150 01.JUN.1978 26.JUN.1992
Rehmetbai Hussein Rahim C-008 05.JAN.1969.
Remtulla Kara D-032 01.DEC.1954.
Riyaz Gulamali Visram D-054 15.MAR.1964. 03.DEC.2005.
Riyaz Raza Hussein Allarakhia Rahim F – 011 05.DEC.1959 08.MAR.1977
Rizwan Hassanali Suleiman F – 141 20.SEP.1962 21.JUL.1997
Rizwan Yusufuali Meghji Q – 023 22.APR.2004
Roohibai Mohsin Visanji I – 027 21.OCT.1958 23.JUN.1997
Roshan Ramzan Moledina Dhalla T – 054 08.AUG.1981
Roshanali  Mehdi  Jaffer  Hameer B-113 25.JUN.2006.
Roshanali E. Kassam U – 097 1912 1983
Roshanali H.F Master E – 041 16.DEC.1976
Roshanali Kassamali Jaffer Alloo E – 126 28.MAY.1996
Roshanali Pyarali Ladha S – 080 10.NOV.1946 17.AUG.2011
Roshanbanunbai Fidahussein Ratansi B-049 03.MAR.1926. 28.SEP.1998.
Rozminbai Jafferali Dhirani Q – 013 11.MAY.1956 20.SEP.1986
Rubab Fazal Meghji P – 015 16.OCT.2002
Rubab Yusuf Ebrahim K – 097 16.NOV.1989
Rubabai Gulamali Jaffer L -124 14.OCT.1974
Rubabai Janmohamed Abdulrasul Datoo N – 006 1932
Rubabbai  D/O Musa  Mohamed Muraj O-009 27.MAY.1944 19.APR.2011
Rubabbai  Daudaly S.  Lalji B-101 19.AUG.1972.
Rubabbai Abdulla Hirji S – 055 05.DEC.2004
Rubabbai Akber Tejani V – 080 05.AUG.2008
Rubabbai Ali Thawer (Babu) K – 087 12.DEC.2000
Rubabbai Anwerali Esmail Lalji L -136 1940 04.JULY.2001
Rubabbai Damji I – 046 14.APR.1982
Rubabbai Fidahussein Esmail (Rubab Rashid) F – 126 15.JUN.1931 21.MAR.2013
Rubabbai Gulamhussein A.H. Juma F – 059 16.JUN.2002
Rubabbai Gulamhussein Somji M – 017 1919 21.FEB.2005
Rubabbai Gulamhussein Walji I – 016 14.MAR.2005
Rubabbai H Sheriff A – 066 07.JAN.1997.
Rubabbai H. Dhalla K – 091
Rubabbai Habib Janmohamed (Somalia) G – 067 1927 28.MAR.1988
Rubabbai Hasham Kassamali G – 046 1924 11.AUG.1988
Rubabbai Jaffer Somji M/O Mohamedali Rajpar I – 073 28.OCT.1985
Rubabbai Kassamali Mohamed T – 069 24.0CT.1982
Rubabbai M.A Jafer G – 033 20.SEP.2000
Rubabbai Mohamed Abdulrasul Allarkia Dewji O-033 16.APR.2009
Rubabbai Mohamedali Fazal Ladak K – 009 5.MAY.1941 18.DEC.1989
Rubabbai Mohamedhussein Hirji D-058 21.MAY.1917 25.JUL.2008
Rubabbai Pyarali Ladha (Mtwara) O-088 05.DEC.2002
Rubabbai Roshanali Essa Hasham C-036 01.JUN.1931 02.APR.2000.
Rubabbai Roshanali Juma Ebrahim 27.NOV.2013
Rubabbai Suleiman Dungersi C-010 27.JAN.1968.
Rubabbai Yusufali (Ibne Salsabil) Dharsi N – 052 14.JAN.2005
Rubbai Alibhai T – 070 29.DEC.1999
Rukaiyabai G. Padhani F – 031 29.DEC.2012
Rukaiyabai Gulamhusain Rattani I – 026 04.JUL.1909 09.APR.1976
Rukaiyabai Gulamhussein Rhemtullah R – 027 1912 07.APR.1978
Rukaiyabai Mustafa Mohamedhussein Dharamsi R – 020 29.APR.1994 09.MAY.2012
Rukhsanabai F.A Jessa E – 064 1952
Rukiaba D/O Abdulrasul M Chatoo) D-063 11.MAY.2009.
Rukiabai S – 051 20.DEC.2004
Rukiabai Ahmed D-016 01.JUL.1995.
Rukiabai Dhirani B-077
Rukiabai Fazal Mohamed E – 026 15.JAN.2004
Rukiabai Fidahussein Panju V – 096 05.APR.1992
Rukiabai Gulammehdi Pirmoh’d K – 033 19.JAN.1988
Rukiabai Hussein Dewji K – 076 11.OCT.2000
Rukiabai Jaffer Jeraj Manek I – 103 04.JAN.1993
Rukiyabai  Hassanali  Manji  Hajee C-002 1914 07.APR.1969.
Rukiyabai  Nassserali  Merali C-046
Rukiyabai Abdulhussein Nasser Pira (Baiji) U – 014 28.APR.1980
Rukiyabai Akber Thawer C-120 05.SEP.2011.
Rukiyabai Amirali Habib F – 005 08.DEC.1925 26.MAY.2002
Rukiyabai Amirali Motti R – 099 06.MAR.1922 11.MAR.2000
Rukiyabai G.M. Gulamali H – 076 11.JUN.1929 02.Jul.1976
Rukiyabai Gulamali Hasham Mulji R – 058 10.OCT.1992
Rukiyabai Gulamhussein Esmail Dharamsi S – 066 26.JUN.1926 17.NOV.2004
Rukiyabai H.M Rasid E – 068 19.JUN.1971
Rukiyabai Hassanali Dossa P – 012 01.OCT.1977
Rukiyabai M.H Sherali I – 107 01.FEB.1976 28.APR.1992
Rukiyabai M.H. Shariff R – 066 08.SEP.1985
Rukiyabai Mohamed Bakar D-013 23.MAR.2005.
Rukiyabai Mohamed Hussein Rajabali Alidina E – 020 1913 13.APR.1986
Rukiyabai Mohamed Jaffer Hameer J – 085 07.OCT.1997
Rukiyabai Mohamedali Karmali (Rukiya Nathani) V – 122 17.NOV.1996
Rukiyabai Muhammadali Abdulah Janmohamed V – 050 24.MAY.1993
Rukiyabai Piramohamed Merali I – 012 12.FEB.1922 30.OCT.1986
Rukiyabai Pyarali Esmail Rawji V – 127 22.MAY.1929 20.AUG.2013
Rukiyabai Roshanali  Hameer A – 112 05.APR.2001.
Rukiyabai S. Tejani G – 080 06.APR.1993
Rukiyabai Sherali Ahmed Ladha U – 003 1922 30.SEP.2010
Rukiyakhatoonbai H.  Teja D-071 17.OCT.1932. 08.AUG.1960.
Ruksanabai Mustafa Mohamedhusein Kanani (Mombasa) A – 086 06.APR.1963. 12.JAN.1998.
Rukyabai   Amirali Walji F – 102 08.SEP.1998
Rukyabai Yusufali Jaffer Ali L -119 1922 08.DEC.2002
Ruqiyabai Mohamedali Fazal M – 059 26.MAR.2001
Rustam Ali Ladha S – 047 30.APR.1979
Rustamali Hasham Kassamali G – 051 04.MAR.1945 05.MAY.1979
Ruwaida P. Champsi O-083 07.AUG.1990
Sabihabai M. Andani U – 079 08.JUL.1990 19.SEP.1996
Sabirabai Gulamali H – 112 11.OCT.1953 03.AUG.1991
Sabirabai Gulamhussein Esmail Shivji V – 154 22.JUN.1996
Sabirabai Jaffer Taki T – 089 16.AUG.1969 04.MAY.1983
Sabirabai Razahusein Kermalli H – 088 1965 19.AUG
Sabirabai Roshanali Mulani F – 078 11.JAN.1953 19.OCT.1987
Sadiq  Mohamedali Habib A – 036 01.JUN.2009.
Sadiq Mohamedtaki Hassanali Hasham Q – 040 22.FEB.1957 22.NOV.1998
Saidabai Shabbir Pardhan I – 093 04.JUL.2000
Sajad Firoz Moti S – 031 23.NOV.1981 16.JUL.1982
Sajidabai Akberali H. Gangji E – 050 09.MAY.1963 27.NOV.2004
Sajjad Hassan Kermally V – 038 06.NOV.1957 11.JUN.2010
Sajjad Hassanali  Fazal D-002 31.MAR.2001.
Sajjad Hussein Mustafa Jaffer Q – 042 30.SEP.1986 05.MAR.2012
Sakina D/o of M Jaffer Kara and Nargisbai M Jaffer A.N Kara F-080 5.SEP.1956 5.SEP.1956
Sakina bai   A. K. Merali Kurji D-090 12.JUN.1973.
Sakina Bai (Bai Baridi) E – 056
Sakina Mohamedrafik Somji H – 071 04.DEC.1978 22.JUN.1989
Sakina Still Born (Sister Of Jamila)
Sakinabai  Ahmed  Sheriff (Bawla) A – 075 18.JUL.1988.
Sakinabai  Gulamhussein Ebrahim C-013 1923 28.SEP.1999.
Sakinabai  Mohamed Janmoh’d Datoo A – 059
Sakinabai  Mulla  Gulamhussein  Manji Dhirani Daughter of Manji  Sajan D-041 07.NOV.1977.
Sakinabai A. Jaffer (Dod) K – 060 18.SEP.1997
Sakinabai G.K Somji H – 070 15.APR.1978
Sakinabai Abbas Gulamali Hasham Mulji R – 059 20.SEP.2007
Sakinabai Abdullah Dhalla U – 102 25.FEB.2008
Sakinabai Abdulrasual Ladha P – 047 1936 2004
Sakinabai Ali  M.  A.  Rahim B-016 10.AUG.1997.
Sakinabai Ali Ismail S – 054 1976
Sakinabai Anverali Tharoo V – 006 01.SEP.1927 14.DEC.1993
Sakinabai Bachoo Suleman F – 079 26.MAY.1986
Sakinabai Fazal Bhimji R – 012 27.NOV.1976
Sakinabai Fazal Lilla H – 089
Sakinabai G Virjee K – 084 22.JAN.1937 21.OCT.2010
Sakinabai Gulamhussein Visram P – 025 16.FEB.1982
Sakinabai H.S. Rajani R – 081 20.OCT.1986
Sakinabai Haider Pirmohamed V – 004 22.MAY.2012
Sakinabai Hassanali Nurmohamed O-025 17.SEP.1923 10.JUL.1985
Sakinabai Hasssanali Noormohamed R – 018 28.SEP.1997
Sakinabai Hussein Hassanali Jaffer C-049 14.SEP.1997.
Sakinabai Hussein Jaffer Pardhan F – 132 1922 25.JUL.1996
Sakinabai Hussein Sivji Somji V – 024 1919 1991
Sakinabai Janmohamed M – 065 12.SEP.1974
Sakinabai Kassamali Habib O-031 10.OCT.1988
Sakinabai Lalji Datoo J – 057B 07.JAN.2009
Sakinabai M. Chatoo M – 024 01.AUG.1980
Sakinabai Manji V – 090 27.JAN.1986
Sakinabai Manji Dhirani H – 003 APR.1931 10.JUL.2012
Sakinabai Mohamedhussein Zainulabideen V – 102 17.MAY.1995
Sakinabai Mohammed Husein Fazel D/o Haji Rajabali Alidina D-010 8.JUL.1923 18.OCT.2002.
Sakinabai Moledina Manji M – 006 1912 04.JAN.1981
Sakinabai Mukhtali Syed N – 015 16.JUN.2009
Sakinabai Nurmohammed Jessa K – 022 1894 07.MAY.1970
Sakinabai Peera Champsi K – 093 03.SEP.1869 04.APR.1973
Sakinabai Pyarali Merali (Padamsi) J – 082 15.JUL.2011
Sakinabai Rawji Jessa I – 090 31.MAR.1993
Sakinabai S.E. Jessa M – 033 31.MAY.1970
Sakinabai Suleiman Alarakhia D-027 1897 1989
Saleh Kassam D-051
Saleh Mohamed Allarkhia U – 026 27.APR.1980
Saleh Mohamed Issa E – 044 10.APR.1978
Salim Abdulrasul Alimohamed C-012 06.FEB.1963. 24.FEB.2013.
Salim Gulamabbas G. Bhojani V – 012 09.JUL.1958 22.APR.1991
Salim Jafferali Gulamali Merali G – 014 27.OCT.1958 15.JUL.1999
Salim Mohamed Jaffer Gulamhussein H – 078 25.FEB.1914 05.AUG.199
Sameer H.G. Walji I – 020 22.DEC.1973 12.FEB.2002
Saydani Hashimiye Sayyid Alawi Sayyid Abbas V – 051 18.JUN.1993
Sayed Dilawar Ali Shah S – 022 23.JAN.1979
Sayeda Zawary Beguma Rizvi (Amma Jaan) D/o Sayed Ahmed Hussain Rizvi V – 001 16.JUL.1932 11.MAY. 1991
Sayid Hayder Sayid Abdulmutalb O-029 04.APR.1944 16.OCT.1998
Sayyed Abbas S. Abdallah P – 013 25.DEC.1982
Sayyid Abdulhussein Sayyid Hasham O-075 10.AUG.1976
Sayyid Hassan Sayyed Hashim (Cobra) V – 040 02.SEP.1993
Sayyid Jaffar Abbas Rizvi E – 023 10.JAN.1974 08.AUG.2008
Sayyid Mahershah Haidarshah Al-Jaffary G – 090 10.FEB.1926 17.JUL.2006
Seyyid Agha Sadr Aliakber Hussein F – 033 17.OCT.1936 23.FEB.2005
Shabber J. Ladha M – 011 11.SEP.1953 25.0CT.2002
Shabbir Gulam Ali Lalji (Mamadi) K – 043 04.DEC.1966 07.AUG.2004
Shabbir Hamza Ali Noormohamed S – 064 11.JUL.1955 02.FEB.2011
Shabbir Hussein Juma Ebrahim H – 026 10.JUL.1990
Shabbir K.G. Jaffer (ST of Lindi) M – 014 03.MAR.1959 27.JAN.2002
Shabbir Mohamed Taki Abdallah Lalji H – 109 07.AUG.1991
Shabbir Mohamedali Rattansi Q – 016 09.MAR.1954 24.JAN.2012
Shabbir Mohammedali Changani T – 034 21.APR.1964 20.MAY.2008
Shabbir Mussa Kassam V – 101 1960 1995
Shabbir Yusuf Moloo G – 057 28.FEB.1958 12.DEC.2000
Shabbir Yusufali Meghji V – 111 31.OCT.2012
Shabnambai Mohamedali Andani (Saira) R – 090 31.MAR.1964 19.AUG.1981
Shabnambai Shabbir Fazal D-001 15.FEB.2001.
Shaidabai Gulamabbas Yusuf U – 048 23.MAR.1980 10.APR.1981
Shainabai Fida  A. H.  Jaffer C-021 27.MAY.1980.
Shakeel Habib Rattani I – 025 03.DEC.2000
Shakil Hussein Shamur Alibhai L -146 28.FEB.1960 25.MAR.1998
Shakir Hassanali Pirbhai O-044 31.JAN.2010
Shama Batulbai Abdi Q – 041 18.JUL.1972 01.FEB.2012
Shambulibai Gulamhusein Walji A – 016 18.SEP.1912. 04.OCT.1984.
Shamim M. Jaffer T – 074 29.NOV.1949 25.DEC.1983
Shamimbai Gulamhussein V – 109 27.APR.2009
Shamimbai Gulammehdi Moledina F – 004 05.FEB.2009
Shamimbai Hassanali Datoo K – 015 02.JUN.1989
Shamimbai Iqbal Somji T – 091 14.JUN.1959 28.JAN.1983
Shamimbai Mohamed Hussein A.P Hirji H – 018 13.MAR.2003
Shamimbai S. Baksh (Yawar) N – 003 08.OCT.1954
Shamimbai S.J. Ladha M – 009 11.FEB.1954 25.OCT.202
Shemimbai Hussein Manji T – 098 22.JUN.1967 18.OCT.1986
Sherali Abdulhussein Alidina Mohamed F – 088 25.MAR.1999
Sherali Abdulla Kassam Manji E – 035 09.JAN.1986
Sherali Ahmed Ladha U – 002 1920 05.MAY.1984
Sherali M  Habib B-056 25.AUG.1948. 24.JUN.2002
Sherali Meghji D-093 18.JUN.1973.
Sherali Nashid Allarakhia H – 050 06.JAN.1917 21.SEP.2001
Sherbanobai Hassanali Ahmedhussein P – 024 07.JAN.1987
Sherbanoobai H R Teja A – 032 1910 26.MAR.1994.
Sherbanu Kassamali Nasser Walji D/O Kassam Somji K – 035  1915 21.DEC.1994
Sherbanubai  Jafferali  Dhanji A – 050 1980
Sherbanubai A.  Datoo C-144 26.AUG.1997.
Sherbanubai A. Hasham K – 090
Sherbanubai Abdallah Manek T – 082 09.AUG.1983
Sherbanubai Alibhai Ibrahim B-040 08-Apr-05 19-May-05
Sherbanubai Alimohamed Punja E – 053 25.DEC.1988
Sherbanubai Amirali G. Moloo E – 119 13.NOV.1940 18.AUG.1995
Sherbanubai Bint Bandali PirMohammed D-074
Sherbanubai binti Karmali Alibhai H – 093
Sherbanubai Gulamabbas Dewji R – 069 25.MAY.2002
Sherbanubai Gulamali Remtullah V – 106 27.JAN.1986
Sherbanubai Haiderali Damji B-046 13.FEB.2013.
Sherbanubai Hasanali Bandali Bhanji N – 060 11.DEC.1999
Sherbanubai Hassanali Ladha D/o Rajabali K. Mavani (Hoima, Uganda) E – 025  16.MAY.1938 01.JAN.2004
Sherbanubai Hassanali Panju H – 101 25.JUN.1990
Sherbanubai Kassamali Bhimani R – 021 16.DEC.1988
Sherbanubai Kermalli Jessa V – 078 1912 23.OCT.1987
Sherbanubai Ladha  Manji C-043 13.NOV.1913. 04.MAY.2006.
Sherbanubai Lalji Dhirani V – 116 26.MAY.1993
Sherbanubai M. Dewji E – 106 24.APR.1974
Sherbanubai M.K. Parpia V – 152 05.APR.1917 29.DEC.1992
Sherbanubai M.R. Virani V – 130 02.JUN.1990
Sherbanubai M.S. Haji L -139 1902 12.AUG.1989
Sherbanubai Mohamedtaki Jivraj I – 045 23.JUL.1997
Sherbanubai Mohammedali Jaffer V – 009 10.JUN.1994
Sherbanubai Nazarali Nurmohamed Rajwani V – 128 17.APR.1903 11.APR.1992
Sherbanubai Ratansi H – 046 1973
SherbanuBAI Suleman K – 002 07.JUNE.1973
Sherubai M.E. Manek N – 054 1901 14.AUG.1975
Shinbanubai  H.  A.  Nanji C-095 17.SEP.1917. 11.JUL.2011.
Shiraz Hamza Moledina A – 029 25.JUL.2005.
Shireenbai Shaukat Mawji J – 030 03.JUL.1993
Shirin Hussein Karmalli L -152 29.OCT.1998
Shirin Nasser Lila E – 014 14.MAR.1936 24.DEC.1993
Shirinbai  A. Karmali O-084
Shirinbai  Abdul Ali Samji D-044 21.OCT.1987.
Shirinbai  H  Manji A – 002 1934 14.JUL.2012.
Shirinbai  Hasham Chagani C-112 1922 20.JUL.2003.
Shirinbai  Hussein  J.  Dhanji.  (of Lindi) D-086 1929 06.MAY.2006.
Shirinbai Abdulhussein A. Ladha E – 072 01.NOV.1926 08.MAY.2008
Shirinbai Abdulhussein Murji T – 080 1914 07.MAR.1983
Shirinbai Abdulrasul Gulamhussein (Somalia) L – 028 1920 02.OCT.2005
Shirinbai Abdulrasul Jiwa Hasham E – 132 12.MAY.1997
Shirinbai Abdulrasul Virjee (Virjees) M – 029 31.MAY.2001
Shirinbai Amirali Haji Jiwa C-142 1924 14.DEC.1995.
Shirinbai Anwerali Hasham  Alidina B-005 13.OCT.1951. 10.APR.2012.
Shirinbai Aziz-ul-Hussein Padhani Q – 004 21.NOV.2008
Shirinbai Bashir Punja I – 065 01.FEB.1934 13.JUL.2011
Shirinbai Fidahussein Fazal S – 043 1925 03.AUG.2004
Shirinbai Fidahussein Rawji Jessa H – 097 09.MAY.1975
Shirinbai Gulamabbas Khimji M – 058 16.JUL.2013
Shirinbai Gulamabbas Merali Alibhai I – 084 13.NOV.1928 26.APR.2006
Shirinbai Gulamhussein Jaffer U – 094 12.DEC.1940 02.JAN.2011
Shirinbai Gulamhussein Rajani (India) F – 014 13.JAN.2005
Shirinbai H.K. Khalfan N – 062 06.AUG.1985
Shirinbai Hassanali Gulamali F – 081 1969
Shirinbai Hassanali Jivraj N – 048 23.JAN.199
Shirinbai Hassanali Pirbhai P – 042 01.NOV.1980
Shirinbai Hussein Bandali Bhanji K – 089 16.OCT.2013
Shirinbai Husseinali Bhimji Jaffer V – 064 27.FEB.2010
Shirinbai Jadavji Dhanji V – 099 1930 26.FEB.1995
Shirinbai Janmohamed Kermali D/O FA Tejani T – 049 25.FEB.1981
Shirinbai Lovin Kanabar O-079 05.AUG.1945 21.NOV.2007
Shirinbai M.B. Versi U – 005 12.SEP.1921 05.APR.2006
Shirinbai M.K. Mithani U – 050 11.MAR.1981
Shirinbai Mohamed Kermali D-068 18.JUN.2004.
Shirinbai Mohamed Pardan B-081
Shirinbai Mohamedali Janmohamed V – 149 12.FEB.1991
Shirinbai R. Rajpar (Wadima) E – 094 16.DEC.1999
Shirinbai Roshan Manji S – 026 04.SEP.2009
Shirinbai Roshanali Versi I – 095 13.JUL.2009
Shirinbai Sultan Damji E – 075 01.AUG.2004
Shirinbanubai Hassanali Alarakhia D/O Hassanali Damji B-044 12.Dec.1924. 23.NOV.2003.
Shirinbanubai Huseinali Ahmed (CCP) C-080 05.MAY.1918. 13.JUL.1972.
Shirinbanu Mohamedraza Pirbhai 16.MAR.2002
Shivji  Somji C-075
Shivji Karim Merali E – 036
Shokatali Kassam Q – 039 19.MAR.1989
Sikander Abdulkarim Jaffer Dewji C-070 18.JUN.1946. 05.DEC.2009.
Sikander Mohamed Hussein Hajee Mehrali I – 105 25.SEP.1946 03.OCT.1992
Sikander Mohamedhussein Hassanali U – 023 07.SEP.1959 16.AUG.1990
Sikina Mohamed Mulla Hongkong U – 031 31.MAY.1934 1997
Sikinabai  Mohamed  Taki Versi B-055 29.JUN.2008.
Sikinabai Abdulhussein Versi E – 071 09.MAY.1977
Sikinabai F.R Virani E – 117 25.JAN.1986
Sikinabai Gulamabbas A. Lalji R – 023 15.MAY.1927 30.JAN.2004
Sikinabai Gulamali Merali G – 013 1949
Sikinabai Gulammehdi Pirmohamed J – 033 25.JUL.2000
Sikinabai Hasham  Alidina B-038 1910 28.Muharram1406
Sikinabai Hussain Ahmed P – 016 04.FEB.2003
Sikinabai Jaffer Nathoo (Bebi Versi) R – 009 24.FEB.1936 10.AUG.2009
Sikinabai Jaffer Peera E – 030 1922 01.MAR.2007
Sikinabai Maalim Rajab D/O FA Tejani T – 036 30.MAY.2000
Sikinabai Nathoo O-092 27.SEP.1989
Sikinabai Saleh M. Issa T – 052 10.JUN.1981
Sikinabai Yusuf Kara G – 078 12.JUL.1994
Skipped Form E – 081
Skipped Form E – 083
Skipped Form E – 098
Skipped Form E – 099
Skipped Form K – 055
Skipped Form K – 056
Skipped Form S – 039
Somji Tarmohamed G – 056 18.MAY.1987
Sughrabai  A Damani A – 013 1930 21.APR.2005.
Sughrabai Abdulrahim Mussa Jaffer A – 099 30.JUL.2010.
Sughrabai Jafferali Fazal Premji E – 105 07.OCT.2004
Sughrabai Mohamed Saleh Lakha (Babu) E – 019 APR.1979
Sughrabai P. Moledina G – 070 10.OCT.1992
Sugrabai   Alidina  Tasleem D-046 19.APR.1999.
Sugrabai  G. l.  Dinani D-039 27.JAN.1990.
Sugrabai  Mohamed Somji D/O Ahmed Bandali R – 077 06.JAN. 2004
Sugrabai Abdulrasul Datoo O-054 07.FEB.1971
Sugrabai Ahemd Karmali V – 041 22.NOV.1984
Sugrabai Ahmed Dawood J – 009 09.MAY.1982
Sugrabai Ahmed Khaki U – 057 10.MAY.1981
Sugrabai Akberali Gulamhussein Usram F – 128 8.AUG
Sugrabai Amirali Jessa N-3031 8.SEP.1937 31.MAY.1970
Sugrabai D/O Vali Mohamed (of Jamnagar) M – 071 1923 04.FEB.1985
Sugrabai Gulamhussein Hassam Hemraj B-058 30.APR.1990.
Sugrabai Habib S – 072 27.AUG.2002
Sugrabai Hasham Murji (W/O Moktar Moledina) P – 054 01.NOV.1984
Sugrabai Hassanali Bandali (of Bukoba) D/o Late Rashid Gulamhussein of Mingoyo V – 122  21.FEB.1926 04.MAY.1990
Sugrabai Hassanali Moledina C-110 28.DEC.1982.
Sugrabai M. Merali (Fui Sugra) R – 070 27.AUG.1978
Sugrabai Mohamedali R. Kara M – 022 26.SEP.1979
Sugrabai Mohammed Hussein Raza hasham T – 011 1927 16.AUG.2011
Sugrabai Rajbali Jaffer I – 047 17.FEB.1994
Sugrabai Ramzan Esmail Dharamsi N – 012 1924 04.AUG.2001
Sugrabai Rashid J – 046  16.DEC.2009
Sugrabanobai Muslim Kassam T – 073 13.OCT.1938 05.DEC.2011
Suhailali Mohamed Karim V – 055 04.MAR.1999 29.MAR.2013
Sukainabai A. Damji T – 066 23.DEC.1973 09.JUL.1983
Sukainabai Ibrahim Manji M – 044 31.MAY.1970
Sukainabai Mohamed Ali Hassan Dewji U – 041 27.DEC.1987
Sukainabai Mohamedbakir M. S. Bhalloo M – 056 31.MAY.1970
Sukainabai Murtaza Dewji T – 097 12.FEB.1977 12.DEC.1983
Sukainabai Virji Walji padhani Q – 003 14.SEP.1983
Suleiman Abdulkarim E – 095 27.SEP.2013
Suleiman Daudaly S  Lalji  (Babu) B-102 15.MAY.2002.
Suleiman Khmis Dalali D-049 17.JUL.1954.
Suleman Khimji C-023 20. JAMADIL AKHAR.1389.
Suleman Noormohamed C-064 1912 08.MAY.1985.
Sulemen Mohamed Gangji G – 019 26.MAR.1949
Suleman Mohamed Bhimji N-039
Sultan Damji J – 017 17.AUG.1998
Sultan Gulamhussein Karmali U – 056 26.MAY.1989
Sultan Jaffer K. Damji E – 076 16.AUG.2010
Sultanabai Ibrahim Ladhu T – 095 17.FEB.1983 31.AUG.1983
Sultanali Gulamhusesin Esmail S – 010 18.MAY.1982
Syed Murtaza Mehdi F – 099 01.APR.1988 14.JAN.2012
Syed Tahzibul Hazan F – 105 21.JUN.1963
Syeda Meraj Fatemabai Syed Ahmadraza F – 112 01.JAN.1973 15.DEC.1993
Tahera Bai Yusufali K. Jeraj G – 008 24.MAY.1968 29.JUN.2005
Tahera Mohammed ali Versi (Miss Versi Teacher) D-114 25.DEC.1951. 02.MAY.2000.
Taherabai  Muhammed Jaffer Mussa B-089 23.MAY.2005
Taherabai A. Nasser S – 036 25.FEB.1979
Taherabai H Somji J – 036 20.AUG.2000
Taherabai Hassan Hirji H – 127 19.NOV.2011
Tatheer Akil Bhimani E – 118 11.APR.2012
Tazimbai Mohamedraza Hassanali Dharamsi R – 019 25.DEC.1988 18.OCT.1989
tazimbai Mohamedraza Hassanali Dharamsi R – 072 07.NOV.1978
Turab Mohamedali Ladha Meghji (Simba) M – 045 09.DEC.1957 03.MAY.2007
Turabali Yusufali Somji G – 041 23.NOV.1953 15.NOV.2001
Uazmabai Akbar Ebrahim H – 120
Ustad Abdallah H – 072 03.JUN.2001
Valubhai Mawji Daya J – 029 1927
Walji Hassanali Walji D-072 06.AUG.2012.
Yakub Louis Gomes (Loving daddy) V – 018 1944 02.JAN.1994
Yasin Mahmood Hassanali Fazal L – 014 23.NOV.1973 11.JUN.1999
Yasminbai  E. M. Peera B-032 08.SEP.1989.
Yasminbai Abdulrasul K. Ismail O-020 1950 1974
Yasminbai Ali Jaffer Boga A – 023 1948 27.SEP.1980.
Yasminbai Pyarali Ladha (Mtwara) O-101 21.MAY.2004
Yasminbai Rustamali Suleiman (Bukoba) T – 016 12.MAY.2012
Yusuf  Rashid Nathani D-036 18.OCT.1990.
Yusuf Ahmed A. Datoo O-072 08.JUL.2007
Yusuf Ahmed Murji T – 001 11.MAR.1995
Yusuf Ali Jaffer Ali Noor Mohamed L -120 01.FEB.1974
Yusuf Ebrahim K – 096 25.JUN.2005
Yusuf Esmail Jessa O-089 1922 22.JUN.1976
Yusuf Gulamali Hasham Mulji R – 064 05.FEB.1986
Yusuf Gulamali Remtullah V – 107 24.DEC.2006
Yusuf Gulamhussein Fazal F – 062 07.MAY.2000
Yusuf Gulamhussein Moloo H – 102 12.JUL.1929 24.MAR.1999
Yusuf Habib Peera K – 102 11.JUN.1987
Yusuf Hasham Alibhai F – 046 07.APR.1977
Yusuf Hussein Ali Nathoo T – 010 26.APR.1982
Yusuf Mohamedali  Jaffer V – 132 18.JUL.1990
Yusuf K.S. Versi J – 060 04.APR.1973
Yusuf M. Juma F – 097 27.JAN.1997
Yusuf Mohamed Ali Karmali Hasham (Shufu) T – 039 30.JUL.2002
Yusuf Mohamed Jaffer Hameer F – 066 29.SEP.2004
Yusuf Mohammed Taki Nasser T – 040 13.JUN.1980
Yusuf Musa G. Dhalla P – 029 03.JAN.1937 1999
Yusuf Mussa Moledina V – 087 03.SEP.2003
Yusuf Shafik Khaki U – 072 30.MAR.2013
Yusuf Shariff Esmail Rawji J – 056 16.DEC.2002
Yusufali Abdalla Noor Mohammed D-018
Yusufali Esmail Hasham   Alloo D-100 29.JUN.1934 24.JUN.2013
Yusufali Gulamali Moledina E – 029 1911 Sep.1958
Yusufali Gulamhussein Dharsi (Ibne Sal-Sabil) G – 091 02.NOV.1994
Yusufali GulamHussein Fazal C-141 1921 10.JAN.1999.
Yusufali H.K. Damji F – 054 15.JUN.1931 10.AUG.2002
Yusufali Ismail Meghji V – 112 13.JUL.1993
Yusufali K. Jeraj H – 008 25.APR.2000
Yusufali Manji Haji L -129 1917 27.DEC.1974
Yusufali Merali Dharamsi Bharwani V – 042 29.APR.1938 29.JUN.1987
Yusufali Mohamad Ali Somji G – 040 01.APR.1921 03.JUL.1977
Yusufbhai Hassanali Alarakhia C-022 1950 11.JUL.1998.
Zaheer Abbas Hussein Dhirani L – 026 13.FEB.1999 14.SEP.2010
Zaheerabbas Liyakat Khimji E – 101 31.JUL.1979 18.AUG.1979
Zahidabbas Kanji V – 071 22.OCT.2008 29.MAR.2013
Zahra Shariff Chandoo G – 072 1929 30.AUG.1992
Zahrabai Hasham Sachoo K – 068 18.FEB.1929 23.SEP.2000
Zahrabai R. Walji Q – 020 09.MAR.2010
Zahrabai Tahir G Mohamedali K – 003 12.APR.199 28.MAR.2002
Zaibunnisabai Mohamedali Fazel T – 094 01.OCT.1909 11.DEC.2003
Zainab Bai H.S Meghji L -105 1916 Aug-73
Zainab M.H. Virji (Mamdu B) M – 080 13.MAR.2002
Zainabai Maalim Ibrahim Qasim J – 042 17.MAR.2005
Zainabai Mohamed Kassam Dewji C-117 02.JAN.2001.
Zainabal Rajabali Kassam Somji V – 062 02.JUL.1983
Zainabb Mohamed Hassan Chatoo K – 069 20.OCT.2008
Zainabba Hassanali Juma K – 101 12/03/1905 28/05/1905
Zainabbai   Ebrahim Okera F – 073 1930 01.MAY.2012
Zainabbai  Ali (Bai Lily) O-062 02.MAR.1932 02.FEB.1976
Zainabbai  G.  Pirbhai C-098 24.OCT.1938. 18.JUL.2011.
Zainabbai  Kassam Dewji C-107 05.MAR.1988.
Zainabbai A. K. Shivji B-042 11.OCT.1968
Zainabbai Abbas Rehman F – 116 05.AUG.1994
Zainabbai Abdulhussein Bhalloo O-057 12.DEC.2011
Zainabbai Abdulhussein Rashid U – 100 23.NOV.2009
Zainabbai Akber Esmail D-029 17.JUN.1945. 19.OCT.2009.
Zainab Akber Hasham Nanji Miyani 22.DEC.2012
Zainabbai Akber Moloo U – 020 17.AUG.1990
Zainabbai Akber Sumar O-019 25.NOV.1971 26.AUG.1996
Zainabbai Ali Dawood I – 019 05.NOV.1980
Zainabbai Amirali Walji N – 061 19.DEC.2007
Zainabbai Anverali Hasham Alidina (Maliyababa) B-028 20.DEC.1940 22.JUN. 1998.
Zainabbai binte Jaffer Hasham F – 058
Zainabbai Dharamsi Kermali Q – 010 29.JUL.1974
Zainabbai Ebrahim J. Hirji S – 024 29.MAY.1931 15.OCT.2003
Zainabbai Fazal Hasham P – 023 14.JUL.1977
Zainabbai Fidahussein Rashid Manek L – 034 28.OCT.2009
Zainabbai Gulamabbas Kara E – 122 02.NOV.1996
Zainabbai Gulamhussein Juma U – 088 02.AUG.1983
Zainabbai Gulamhussein Shivji J – 040 27.NOV.2004
Zainabbai H. M Alarakhia B-085 11.JAN.2003.
Zainabbai Habib Sheriff W/O Fazlehussein K. Fazal S – 062 25.AUG.2002
Zainabbai Haji Alidina Moledina C-084
Zainabbai Haji Jaffer .Haji Alibhai D-011
Zainabbai Haji Juma M. Okera V – 083 14.MAY.1922 23.DEC.1994
Zainabbai Hamza Ali Noormohamed S – 076 02.FEB.1941 20.JUN.2005
Zainabbai Hasham Dewji V – 036 1904 02.JAN.1992
Zainabbai Hassanali Fazal I – 014
Zainabbai Hassanali Suleiman V – 026 16.NOV.1998
Zainabbai Hussein Kassam F – 067 18.MAY.2001
Zainabbai Hussein M. Dhalla T – 060 14.JAN.2001
Zainabbai Hussein Murji J – 074 23.FEB.1992
Zainabbai Jaffer Ibrahim L -130 04.JAN.1978
Zainabbai Jaffer Khamis Damji V – 148 14.JUL.1990
Zainabbai Jafferali Merali B-078 24.DEC.1932. 16.JUL.2009.
Zainabbai Janmohamed Datoo U – 073 17.DEC.2009
Zainabbai Jawad Aziz A – 034 1923 18.NOV.1989.
ZainabBai Juma Ladak I – 055 30.APR.1982
Zainabbai Kassamali Datoo T – 031 30.APR.2002
Zainabbai Kassamali Kassam (Bhaijaan) V – 014 19.OCT.1950 27.DEC.1992
Zainabbai Kermalli Esmail V – 019 08.JUN.1994
Zainabbai M. Jessa N – 046 31.MAY.1970
Zainabbai M.H. Lalji O-021 13.JUN.1921 10.JAN.2009
Zainabbai Mahmood Chandoo K – 063 23/04/1905 25.JUN.1978
Zainabbai Mehdi Jaffer Hameer A – 111 26.JUN.1977.
Zainabbai Mohamdali Nathoo R – 005 17.MAR.1953 17.MAR.1998
Zainabbai Mohamdali Nathoo R – 007 18.OCT.1987
Zainabbai Mohamed Alidina I – 042  25.SEP.1909 06.FEB.1988
Zainabbai Mohamed Rehmtullah Virani V – 089 1932 08.OCT.2007
Zainabbai Mohamed Suleiman N – 051 10.NOV.1942 19.FEB.2003
Zainabbai Mohamedali Bandali M – 057 31.MAY.1970
Zainabbai Mohamedali Ladha Esmail V – 070 16.DEC.1994
Zainabbai Mohamedali Nanji A – 101 27.DEC.1923. 21.FEB.2002.
Zainabbai Mohamedtaki R.A. Tejani A – 043 10.NOV.1981.
Zainabbai Mohammed Hassan M. Lakha B-026 28.AUG.1930 17.JUN.1984.
Zainabbai Mulla Hassanali Mulla Raza U – 013 1911 18.JUL.1997
Zainabbai Nasser Alibhai  Panju D-082 04.MAY.1924. 03.MAY.1972.
Zainabbai Nurdin Kanji S – 018 12.NOV.1979
Zainabbai Rajabali Alidina D/o Jaffer Janmohamed D-012 1886 31.DEC.1958
Zainabbai Rashid Murji M – 027 1918 01.OCT.2001
Zainabbai Roshanali K.J. Alloo O-067 06.MAY.2012
Zainabbai Saleh Jacksi A – 039 1970
Zainabbai Sayyed Dilawer Ali Shah S – 050 1985
Zainabbai Sherali Abdalla Kassam C-060
Zainabbai Yusuf Jiwan B-066 25.DEC.2008.
Zainabbai Yusufali Habib F – 055 09.JAN.1998
Zainabbai Yusufali Somji H – 086 15.DEC.1931 29.JUN.2000
Zaitoonbai Mustafa Rattansi K – 067 26.DEC.1946 28.SEPT.2007
Zaitunbai Kassamali I – 009 07.JUNE.1944 38 YEARS
Zaitunnisabai Yusufali Dhanji E – 082 1937 18.APR.2004
Zakiabai Anwerali Virjee E – 103 18.DEC.2007
Zakiabai Gulamabbas Hassan Ali Moh’d Ladha H – 027 19.JUN.194. 01.MAY.2006
Zakiyabai Murtaza Hemraj F – 091 18.AUG.1997
Zarinabai  G  Pirbhai C-099 29.SEP.1971.
Zarinabai Amir Nasser S – 037 24.NOV.2009
Zarinabai Ashiq Bhaloo R – 038 28.SEP.1995 29.APR.2002
Zarinabai Gulamhussein Somji J – 039 1933 31.MAY.2010
Zarinabai Roshanali A. Fazal G – 028 19.APR.1939 04.OCT.2005
Zaverbai Ranchod Q – 001 13.SEP.1973
Zawad Esmail Rawji V – 007 22.FEB.1994
Zaynabbai Gulamhussein Saleh Alarakhia B-054 17.DEC.2008.
Zebuinbai Mohamed Murji T – 002 28.MAR.1998
Zeenatbai Mustafa Rana S – 035 17.MAR.2007
Zehra Haji Haiderali H.A. Teja V – 031 19.APR.1932 27.APR.1996
Zehra Khatoonbai Haiderali Mussa Jaffer S – 033 1938 06.JUL.2007
Zehra Yusuf Habib Peera D/O Kermalli Hasham Peera Walli) L -108 24.FEB.2006
Zehrabai  Kassamali G  Peera D-091 12.SEP. 2002.
Zehrabai  Y.  R. Nathani D-037 25.SEP.1987.
Zehrabai Abbas Tejani V – 098 25.DEC.1994
Zehrabai Abdulrasul Abdallah (Masasi) V – 151 26.DEC.1992
Zehrabai Ahmed  Gulam Ali (Maliyababa) D-079 26.JUL.1921. 24.NOV.1993.
Zehrabai Ahmed Gulamali Damji V – 049 25.AUG.1996
Zehrabai Amirali Versi E – 078 22.SEP.1922 21.NOV.2011
Zehrabai Dossa N – 049
Zehrabai F.A Murji K – 099 05.NOV.1949 02.FEB.2003
Zehrabai Fazal Visram U – 086 30.JUN.1983
Zehrabai Fidahussein U – 027 29.JUL.2004
Zehrabai Gulamababs Bandali (Maa Zehra) F – 056 26.JUL.2009
Zehrabai Gulamali Mohamedali Remtulla Valli V – 008 06.JUN.1994
Zehrabai Gulamhussein Mawji F – 119 29.JAN.2011
Zehrabai Gulamhussein Remtulla Valli K – 103 08.FEB.1976
Zehrabai Gulamhussein Visram H – 042 16.JAN.2012
Zehrabai Gulamhussein N Jessa 20.JAN.1926 9.MAR.2014
Zehrabai Habib Dhalla K – 085 01.MAY.1964
Zehrabai Hassan Lalji L -141 20.OCT.2007
Zehrabai Hussein Ali Dawood D-111 01.OCT.1936. 17.MAY.1996.
Zehrabai Kassamali Manji M – 002 08.MAY.1980
Zehrabai Kassamali Rashid V – 061 20.NOV.1943 20.AUG.2011
Zehrabai Kazamali Muraj R – 010 1943 10.OCT.2012
Zehrabai Wallimohammed Datoo F – 111 13.FEB.2013
Zehrabai Yusufali Pirmohamed D/o Mohamedhussein K.S. Versi J – 048 18.APR.1931 20.APR.2008
Zehrabanubai Karmali H. Rajwani M – 048 05.JUN.1925 18.MAY.2008
Zehrabanubai M.H. Ahmed M – 082 06.JUN.1977
Zerabai Mohamedali Khakoo M – 025 1930 1999
Zuhair (Zully) Shabbirali M Bhojani D-076 30.MAR.1982.
Zuheir Akber Bhalloo E – 080 18.APR.1976 30.MAR.2005
Zuheir Nizar Moloo M – 075 08.APR.1981 15.APR.1988
Zulfikar Ali Hussein (Haji Bhai Muraj) G – 037 16.DEC.2000
Zulfikar Ali Mohamed Saleh Lakha V – 135 12.JUL.1938 26.MAY.1993
Zulfikar Gulamali Bhimji T – 012 13.DEC.1952 30.AUG.2010
Zulfikar H. N. Dimbo P – 028 09.SEP.1954 1991
Zulfikar Haider Khimji D-103 12.MAR.2007.
Zulfikar M. Hassam Q – 044 24.FEB.1950 16.FEB.1991

11 comments

 • Hassan A. K. Najafi

  Asalam alaikum,

  Kindly make changes to the above name reading : Kanizbai H.A. Kassamali C – 63 – 10. NOV. 2013 to read as following –

  Kanizbai Hassan A.K. Najafi

  Thank you

 • Zair bhai,

  Thanks for correcting my mother’s name on your database. please note reference is still incorrect. what is written on the grave is D- 058 and not N -058

 • Zainabbai Amirali Walji.
  N – 061
  Death Date: 19 th December 2007

  In the above , the name and number were fine . Death date was not there . Pls add it . Thanks

 • Salaams Ladies and Gentlemen,

  Thank you for all the feedback. Unfortunately if you need a reply, you must e-mail to info@ksijdar.org as that is the only way I can do so.
  Thank you for understanding and taking the time to browse our website.

  Wa Salaams,

  Zahir Somji

 • I would like to congratulate all those who must have worked hard to prepare this list with numbers.Whenever I visit Dar I find it very difficult to trace the graves of my relatives. But now Insha-Allah with this numbering it will be very easy. May Allah (S.W.T.) reward all of you for this excellent work in abundances in this world and in the World-hereafter bihaqque Muhammad and Aali Muhammad (Amin) Can you please guide me as I can’t find the grave of my Marhum Father Mohamedhusein Kassamali Suleman Versi.

 • Excellent piece of work. congratulations to those who have worked on this project. May Allah reward you all for this.

 • Kulsumbai Haji Abdullah Khimji
  D-102

  Year of birth is 1899

 • grave no 0-089 should read farashuu Yusuf esmail jessa. born in 1922

 • grave no R-004 should read born on 9 march 1948

 • ALIABBAS HASANAIN HAMEER

  How come the names of my paternal grandfather Fidahussein who passed away on the 6th of march 2011 and grandmother Shirinbanu who passed away on the 25th july 2013 are totally missing

 • Mohamed Y Ebrahim

  My father’s grave K-096 Yusuf Ebrahim passed away on June 25, 2005. If you could kindly amend his name to read Yusuf Ebrahim Esmail Wally I will appreciate. I did make this request more than a year ago. Thank you and God Bless.
  Mohamed Y. Ebrahim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *